Nowe funkcje ARES® Commander

Program dostępny na platformę Windows, macOS, oraz Linux

Pakiet oprogramowania ARES CAD to znacznie więcej niż ekonomiczna alternatywa dla kosztownych systemów przeznaczonych do tworzenia oraz modyfikowania rysunków DWG. Poniżej prezentujemy wybrane innowacyjne rozwiązania oraz funkcje wprowadzone w ostatnich wersjach naszego flagowego programu ARES Commander.

Nowoczesna edycja DWG na platformie desktop, mobilnej, oraz w chmurze

Koncepcja ‘Trinity of CAD’ oferuje wyjątkową elastyczność w trakcie projektowania. ARES Commander udostępnia przyjazne oraz stabilne środowisko codziennej pracy projektowej, oparte na systemie desktop zainstalowanym na lokalnym komputerze. Pełna integracja z dwoma naszymi systemami działającymi na platformie mobilnej i chmurowej umożliwia usprawnienie komunikacji oraz wzrost efektywności pracy.

NAJWAŻNIEJSZE NOWE FUNKCJE ARES® COMMANDER 2022

Rozszerzone porównywanie rysunków

Porównanie dwóch wybranych wersji danego rysunku umożliwia zaznaczenie różnic za pomocą kolorów

Rozszerzona funkcjonalność palety ‘Porównanie rysunków’ zawiera nowe narzędzia do obsługi plików chmurowych. Dzięki temu można teraz porównać plik lokalny z nową wersją projektu przechowywaną w chmurze, aby następnie szybko znaleźć różnice między dwoma rysunkami chmurowymi, albo zestawić ze sobą dwa pliki zapisane lokalnie.

Komentarze w trybie offline

Funkcje palety ‘Komentarze’ w plikach lokalnych

Wcześniejsza wersja palety ‘Komentarze’ mogła być stosowana tylko w przypadku plików chmurowych zapisywanych w trybie online. Rozszerzona funkcjonalność palety działa teraz w trybie offline i umożliwia korzystanie z komentarzy w plikach lokalnych, ponieważ zostają zapisane w tym samym folderze co powiązany rysunek.

Drukowanie oraz zestawy arkuszy rysunkowych

Realizacja dużych projektów wymaga publikowania znacznej liczby rysunków oraz arkuszy rysunkowych. Niezależnie od tego, czy końcowy wydruk ma mieć klasyczną papierową postać, czy formę pliku PDF, drukowanie wielu wersji różnych projektów jest zawsze dużym wyzwaniem. Menedżer zestawów arkuszy ułatwia tworzenie konfiguracji niezbędnych elementów projektu przez wybranie układów stron umieszczonych w różnych plikach rysunkowych. Arkusze wchodzące w skład zestawu można organizować przy użyciu zbiorów arkuszy zawierających powiązane rysunki i ułatwiających drukowanie we właściwej kolejności. Skonfigurowany w ten sposób projekt jest przez cały czas gotowy do druku, nawet w trakcie równoczesnego korzystania z wielu rysunków przez kilku użytkowników.

Zmiana wprowadzona przez Graebert w zakresie obsługi drukowania przyspiesza określanie ustawień druku i ułatwia rozpoczęcie pracy nowym użytkownikom ARES Commander. Znajomo wyglądający interfejs programu zapewnia bezproblemową współpracę w ramach projektów realizowanych wspólnie przy zastosowaniu AutoCAD albo ARES Commander.

Zmieniona obsługa funkcji drukowania

Ulepszone okno dialogowe drukowania oraz nowe okno dialogowe ustawień druku do plików PDF

Zmiany interfejsu użytkownika zwiększają efektywność pracy oraz umożliwiają bardziej intuicyjny sposób korzystania z poleceń programu dla osób przechodzących z innych systemów CAD, takich jak na przykład AutoCAD. Wbudowana drukarka PDF posiada nowe okno dialogowe do konfiguracji ustawień plików PDF, określające zarówno jakość grafiki wektorowej i rastrowej, jak również opcje dodawania warstw oraz hiperłączy, a także osadzanie czcionek TrueType.

Obsługa oraz udostępnianie plików DST

Import, edycja i udostępnianie zestawów arkuszy

Wprowadzenie formatu DST umożliwia udostępnianie konfiguracji zestawów arkuszy rysunkowych zarówno innym użytkownikom korzystającym z programu ARES, jak również osobom używającym innych systemów CAD, takich jak AutoCAD, oraz podobnie działające platformy projektowe.

Menedżer zestawów arkuszy

Nowy ‘Menedżer zestawów arkuszy’ posiada funkcje do tworzenia i organizacji zestawów arkuszy, oraz zarządzania arkuszami w wielu plikach rysunkowych

Tworzenie i modyfikacja zestawów arkuszy
Zestaw arkuszy umożliwia grupowanie odpowiednio wybranych układów stron i zakładek arkuszy znajdujących się w różnych rysunkach, pozwala także na tworzenie nowych arkuszy przy użyciu istniejących szablonów. Cały projekt zostaje zapisany w jednym miejscu z użyciem przejrzystej struktury ułatwiającej drukowanie w dowolnej chwili.

Zarządzanie etykietami i właściwościami elementów
Dostosowuje wygląd znaczników, widok etykiet, oraz bloków tytułowych przy użyciu wybranych kształtów oraz pól i właściwości obiektów.

Publikowanie arkuszy rysunkowych

Drukowanie zestawu rysunków w formie papierowej lub w postaci pliku PDF

Wystarczy wybrać druk papierowy lub opcję zapisu do pliku PDF, aby opublikować cały projekt (lub tylko określony fragment) za pomocą pojedynczej operacji. Proces drukowania jest wykonywany w tle i nie zakłóca dalszej pracy.

Tworzenie szablonów z zestawami arkuszy

Rozszerzenie zakresu plików DWT o zestawy arkuszy podnosi funkcjonalność szablonów rysunkowych

Format DWT jest stosowany w systemie ARES oraz innych systemach CAD do tworzenia szablonów zawierających skonfigurowane wcześniej warstwy, style, bloki, układy arkuszy, a także wiele innych istotnych elementów rysunku. Przygotowany film pokazuje możliwość zastosowania opisanej funkcjonalności w zestawach arkuszy rysunkowych.

Nowe możliwości obiektów typu splajn

Rozbudowany zakres działania funkcji SPLAJN oraz EDYCJASPLAJNU

Podczas tworzenia elementów typu splajn można teraz stosować punkty dopasowania albo wierzchołki kontrolne. Rozszerzona funkcjonalność polecenia EDYCJASPLAJNU umożliwia modyfikowanie parametrów oraz właściwości splajnów, pozwala też na zamianę polilinii o kształcie dopasowanym do splajnu na rzeczywiste obiekty typu splajn.

Polecenie KOPIUJZAGNIEZDZONE

Bezpośrednie kopiowanie zagnieżdżonych bloków, odniesień zewnętrznych oraz podkładów DGN

Wykonanie kopii zagnieżdżonych obiektów wymagało do tej pory wcześniejszego rozbicia elementu nadrzędnego.

Nowa funkcja KOPIUJZAGNIEZDZONE umożliwia sprawne kopiowanie obiektów umieszczonych wewnątrz bloków, odniesień zewnętrznych i podkładów DGN, oraz bezpośrednie wstawianie ich w obszarze aktualnego rysunku.

NOWA funkcjonalność BIM w ARES® Commander 2022

Inteligentne rysunki DWG na bazie projektów BIM

W wersji 2020 Graebert rozpoczął wdrażanie planu wypełnienia międzybranżowej luki między obszarem CAD z rysunkami 2D, oraz BIM z modelami 3D. Nowa funkcjonalność rysunków BIM wprowadzona w wersji 2022 systemu ARES Commander jest kolejnym krokiem w kierunku zamierzonego celu, jakim jest utworzenie najlepszej w swojej klasie platformy CAD przeznaczonej do opracowywania dokumentacji dla projektów BIM.

Dwie dekady po pojawieniu się systemów BIM w sprzedaży, oprogramowanie tego typu jest powszechnie uznawane za platformę zapewniającą sprawną współpracę w zakresie projektów budowlanych. Pomimo tego, nawet w organizacjach intensywnie stosujących BIM, liczba użytkowników rysunków 2D przewyższa od 3 do 10 razy użytkowników BIM.

Okazuje się,że zapotrzebowanie na rysunki 2D nie tylko nie spada, ale przeciwnie, jest napędzane przez rozwój technologii BIM. Wykorzystanie rysunku technicznego pozwala na opracowanie dokumentacji dla projektów BIM na wyższym poziomie szczegółowości, istotnym ze względów wykonawczych, operacyjnych i konserwacyjnych. Wprowadzenie szczegółów w rysunkach 2D znacząco ułatwia udostępnianie oraz sprawdzanie projektu w porównaniu z plikami BIM 3D ukrywającymi dołączone informacje we właściwościach poszczególnych elementów BIM.

Konsekwencją tego stanu rzeczy jest rosnąca potrzeba stosowania efektywnej metody opracowywania dobrej dokumentacji technicznej 2D, pozwalającej zastąpić rysunki 2D o zbyt niskiej jakości generowane automatycznie za pomocą systemów BIM.

Zastosowana w nowej wersji programu ARES Commander funkcjonalność pozwalająca na odczytanie informacji przyłączonych do elementów BIM, oraz umożliwia utworzenie automatycznych rysunków bezpośrednio na bazie modelu projektu. ARES Commander stanowi idealną platformę służącą do realizacji tego rodzaju zadań, ponieważ przenosi do rysunków wszystkie dane BIM, przy równoczesnym zachowaniu stałego powiązania z dołączonymi plikami BIM.

Automatyczne rysunki BIM: Materiały

Definiowanie wyglądu elementów BIM za pomocą stylów wyświetlania powiązanych z nazwami materiałów

Wystarczy tylko raz przypisać do każdego materiału odpowiedni kolor, kreskowanie lub styl graficzny, aby ustawić automatyczny sposób wyświetlania elementów we wszystkich rysunkach. Takie rozwiązanie pozwala na przykład na ustalenie określonego wzoru kreskowania stosowanego do wyświetlania wybranego rodzaju ściany.

Automatyczne rysunki BIM: Etykiety

Automatyczne etykiety BIM dla drzwi, okien, schodów, oraz elementów tworzonych na bazie projektów BIM

Etykiety BIM pokazują wybrane informacje graficzne i właściwości przypisane do wskazanych elementów projektu, podlegające automatycznej aktualizacji podczas wprowadzania zmian w modelu BIM.

Automatyczne rysunki BIM: Wymiary

Inteligentne wymiarowanie ścian oraz innych elementów rysunków BIM

Zastosowanie funkcjonalności automatycznego wymiarowania wybranych obiektów w rysunkach BIM przyspiesza tworzenie rysunków. Automatyczna aktualizacja wymiarów BIM skraca czas potrzebny na późniejszą modyfikację.

Funkcjonalność BIM na Mac oraz Linux

Wszystkie polecenia BIM programu ARES Commander dostępne są również na platformie Mac oraz Linux

Wersja 2022 oferuje obecnie na wszystkich platformach systemowych kompletny zestaw narzędzi oraz funkcji BIM dostępnych wcześniej tylko dla wersji Windows.

NOWA funkcjonalność TRINITY w subskrypcji ARES® Commander 2022

Nowoczesna komunikacja w projektach DWG

ARES Trinity integruje systemy CAD na platformie desktop, mobilnej i chmurowej, tworzące kompleksowe rozwiązanie ułatwiające współpracę wewnątrz zespołu projektowego, oraz z pozostałymi osobami realizującymi projekt, bez względu na miejsce oraz wykorzystywane urządzenia. Powiadomienia e-mail dostępne w wersji 2022 ułatwiają śledzenie wpisów oraz zmian naniesionych przez kolegów z zespołu, a także komentarzy wprowadzonych przez osoby używające linków tylko do odczytu. Rozszerzone polecenia służące do obsługi online ograniczają kłopoty z przesyłaniem plików między osobami obejmują bezpłatny serwis ARES Kudo Drive oraz integrację z kolejnymi serwisami chmurowymi.

Największy wybór rozwiązań przeznaczonych do integracji danych CAD

Wartość nowoczesnych platform CAD zależy w dużej mierze od możliwości dołączania do programu CAD informacji oraz danych projektowych zapisywanych w formie plików rysunkowych DWG, bez względu na ich realne położenie. ARES Trinity zapewnia pełną integrację z API najpopularniejszych i najczęściej stosowanych serwisów chmurowych. Podmioty stosujące rozwiązania AWS mogą także korzystać z bezpośredniej integracji folderów S3 używanych w firmie, obsługiwanej np. przez system plików Nextcloud.

Zastosowanie dedykowanego linku umożliwia skonfigurowanie dostępu do prywatnych serwerów zgodnych z protokołem WebDAV. Zapewniamy administratorom zachowanie pełnej kontroli oraz możliwość wprowadzenia własnych ograniczeń w zakresie dostępu do serwisów chmurowych, których nie można używać wewnątrz danej organizacji.

Serwis chmurowy ARES Kudo Drive

Bezpłatny serwis online zawierający gotowe do użycia przykładowe pliki rysunkowe DWG ułatwiające sprawdzenie kompletnego zakresu funkcjonalności systemu zarówno przez osoby korzystające już wcześniej z ARES Commander, jak również przez zupełnie nowych użytkowników programu ARES CAD.

Wygodny sposób sprawdzenia działania technologii Trinity w ARES Commander, ARES Touch, oraz ARES Kudo.

Korzystanie z serwisu chmurowego podnosi bezpieczeństwo, a także usprawnia dostęp do plików oraz zarządzanie wersjami. Mechanizm sprawnej synchronizacji plików między osobami i urządzeniami umożliwia rozpoczęcie pracy na komputerze w biurze, oraz kontynuację w domu, lub nawet na placu budowy za pomocą smartfona i tabletu.

Bez względu na miejsce wykonywania pracy, system zapewnia szybki dostęp do najnowszej wersji projektu, a także do historii plików rysunkowych pozwalającej w razie potrzeby na wczytanie jednej z wcześniejszych wersji projektu. Zastosowanie linku ‘tylko do odczytu’ eliminuje ryzyko związane z przesyłaniem plików w postaci załączników, oraz pozwala na udostępnienie projektu współpracownikom w celu uzyskania komentarzy dodawanych w postaci zdjęć, komunikatów głosowych i notatek tekstowych. Użytkownicy posiadają możliwość zarządzania dostępem do plików, nawet przy bardzo dużej liczbie osób korzystających z tej formy komunikacji.

Rozszerzona integracja z Google Drive

Dysk Google wraz z obsługą dysków współdzielonych oraz integracja ARES Kudo z Google Workspace

Użytkownicy biznesowi i korporacyjni korzystający z serwisu Google mają teraz zapewniony pełny dostęp do plików rysunkowych DWG przechowywanych w folderze Mój Dysk, oraz na dyskach współdzielonych.

Integracja z serwisem Google Workspace pozwala także użytkownikom na otwieranie i bezpośrednią edycję plików chmurowych DWG w trybie online przy użyciu modułu ARES Kudo (drive.google.com).

Integracja z nowymi serwisami chmurowymi

Tworzenie i modyfikacja plików DWG zapisanych w Trimble Connect, Hancom Space, oraz Microsoft SharePoint

Trimble Connect
ARES Trinity zapewnia użytkownikom Trimble możliwość przechowywania projektów DWG w Trimble Connect oraz modyfikacji w ARES Commander, ARES Kudo i ARES Touch, bez potrzeby ciągłego pobierania i przesyłania plików, jak w przypadku innych programów CAD opartych na standardzie DWG. System kontrolujący dostęp użytkownika połączony z centralną lokalizacją plików w zasobach Trimble Connect eliminuje możliwość równoczesnej edycji.

Hancom Space
Użytkownicy korzystający z Hancom Office, wiodącego pakietu biurowego w Korei Południowej, mogą używać pliki przechowywane na platformie Hancom Space bez opuszczania ARES Commander, ARES Cloud, czy ARES Kudo.

Microsoft SharePoint
Podobnie jak w przypadku plików obsługiwanych za pomocą serwisu Microsoft OneDrive i OneDrive for Business, ARES Trinity pozwala teraz na tworzenie oraz edycję plików DWG bezpośrednio w zasobach Microsoft SharePoint.

Powiadomienia w postaci wiadomości e-mail

Możliwość włączenia i wyłączenia systemu powiadomień informującego o nowych modyfikacjach, komentarzach oraz oznaczeniach umieszczanych w edytowanych plikach rysunkowych.

Zarządzanie ustawieniami powiadomień
Cztery różne poziomy definiujące częstotliwość otrzymywania powiadomień – od ‘nigdy’ do ‘po każdej modyfikacji’.

Wszystkie aktualne zmiany w jednej wiadomości e-mail
Każdy udostępniany w ten sposób raport obejmuje wszystkie zmiany wprowadzone ostatnio w aktualnym rysunku, pokazuje podgląd projektu, historię modyfikacji, komentarze i oznaczenia dodawane przez innych użytkowników.

Transkrypcja powiadomień głosowych
Wbudowany system automatycznej transkrypcji zamienia każdy nowo zarejestrowany komentarz głosowy na tekst.

Automatyczne opisywanie oznaczeń graficznych
Zastosowanie sztucznej inteligencji do analizy zawartości zdjęć dodawanych za pośrednictwem palety ‘Komentarze’, oraz dodawanie automatycznych opisów, jeśli zawierają takie elementy jak ludzie, tekst, albo niewłaściwe treści.

Otwieranie pliku bezpośrednio z wiadomości email
Link widoczny w otrzymanej wiadomości e-mail umożliwia otworzenie rysunku w ARES Kudo zaraz po przeczytaniu komentarzy. Pliki projektowe można również otwierać przy użyciu ARES Commander oraz ARES Touch, jeśli zostały zainstalowane na aktualnie używanym urządzeniu.

Historia wersji projektu

Pełna widoczność osób modyfikujących rysunki, porównanie wybranych wersji, wyszukiwanie nowych elementów, odwracanie wprowadzonych zmian, oraz przywracanie starszych wersji

Korzystanie z wielu wersji plików projektowych powoduje zamieszanie oraz konieczność wprowadzania przeróbek. Zapisanie całej historii zmian w jednym pliku usprawnia wymianę danych i ogranicza powstawanie błędów.

Funkcjonalność palety ‘Historia wersji’ pozwala na wycofanie zmian wprowadzonych wcześniej w rysunku, a także wyróżnienie oraz podświetlenie nowych elementów umieszczonych w pliku przez innego użytkownika.

Oznaczenia z własnymi znacznikami

Przypisywanie znaczników tekstowych do elementów: ‘ZATWIERDZONY’, ‘DO SPRAWDZENIA’, itp.

Wprowadzony wcześniej system znaczników standardowych tekstowych został aktualnie rozszerzony o możliwość konfigurowania niestandardowych znaczników tworzonych na bazie tekstów wpisywanych przez użytkownika.

Wygodne oznaczenia w linkach do odczytu

Link URL umożliwia bezpłatne przeglądanie rysunków w trybie online, oraz gromadzenie opinii lub uzyskanie potwierdzeń przy użyciu komentarzy i oznaczeń

Osoby zaangażowane w realizację projektu nie potrzebują ani programu, ani fachowej wiedzy CAD, aby korzystać z możliwości udostępniania opinii przy użyciu linków do odczytu. Narzędzia dostępne w przeglądarce umożliwiają dodawanie własnej zawartości w postaci tekstu, nagrania głosowego, dołączonych zdjęć, albo oznaczeń w formie znaczników tekstowych. Nawet osoby, które nie posiadają doświadczenia CAD mogą bez trudu nagrać komentarz głosowy oraz powiązać z odpowiednimi elementami rysunku.

Usprawnione zarządzanie linkami do odczytu

Nowe ustawienia definiujące datę ważności linku oraz wprowadzające zabezpieczenie za pomocą hasła

Zastosowanie linków tylko do odczytu jest najłatwiejszą, najszybszą oraz najbezpieczniejszą metodą przydzielania uprawnień umożliwiających przeglądanie dokumentacji.

Link do odczytu może posiadać nieograniczoną ważność, albo zostać ustawiony na określony czas. Wprowadzenie własnego hasła pozwala na zabezpieczenie udostępnianego linku. Przydzielony w taki sposób dostęp może zostać odebrany w każdej chwili przez wyłączenie działania linku.

Linki do odczytu w ARES Touch

Tworzenie linków tylko do odczytu w wersji mobilnej

Funkcjonalność tworzenia i udostępniania linków tylko do odczytu działająca wcześniej w ARES Commander oraz ARES Kudo, jest dostępna również w ARES Touch.

Najważniejsze nowe funkcje ARES® Commander 2020

Porównywanie rysunków

Zaznaczenie kolorem różnic pomiędzy dwoma wersjami tego samego rysunku

Nowa paleta narzędziowa ‘Porównanie rysunków’ pozwala na wyszukiwanie oraz oznaczanie różnic występujących pomiędzy aktualnym rysunkiem a zawartością innego wybranego pliku rysunkowego.

Funkcja umożliwia na przykład sprawdzenie modyfikacji wprowadzonych przez innych kolegów, porównanie dwóch wersji tego samego projektu, oraz pokazanie rysunku przed i po naniesieniu modyfikacji, itp.

Pobieranie danych

Tworzenie tabeli zestawczej lub pliku CSV na bazie informacji odczytanych z obiektów oraz bloków

Nowy ‘Kreator pobierania danych’ umożliwia szybkie opracowanie zestawienia materiałów używanych w projekcie, albo odczytanie innego rodzaju danych przypisanych do obiektów rysunkowych. Funkcja pozwala na dopasowanie zakresu odczytywanych informacji poprzez zaznaczenie właściwych elementów oraz ustawienie typu pobieranych danych. Przygotowane zestawienie można wstawić bezpośrednio w aktualnym rysunku, albo zapisać postaci pliku odczytywanego w arkuszu kalkulacyjnym.

Udoskonalona obsługa bloków parametrycznych

Zastosowanie bloków parametrycznych, będących odpowiednikiem bloków dynamicznych stosowanych w innych systemach CAD, pozwala na samodzielne definiowanie inteligentnych bloków rysunkowych. Wielkość oraz wygląd tego rodzaju elementów można dostosowywać za pomocą dodatkowych uchwytów obiektowych przeznaczonych do modyfikacji bloków parametrycznych. Rozwijalne menu kontekstowe pozwala na przełączanie między różnymi opcjami oraz konfiguracjami dostępnymi dla wybranego bloku.

Zamiana bloków dynamicznych na bloki parametryczne

ARES Commander umożliwia wykorzystywanie gotowych bloków dynamicznych tworzonych za pomocą programu AutoCAD. Obiekty tego typu zachowują swoją inteligencję oraz wszystkie przypisane parametry. W razie potrzeby można skorzystać z polecenia pozwalającego na zamianę bloków dynamicznych na bloki parametryczne, których definicje można modyfikować przy użyciu funkcji dostępnych w ARES Commander.

Tryb testowy w oknie 'Edytora bloków’

Zakres funkcji dostępnych w oknie 'Edytora bloków’ został rozszerzony o tryb testowy umożliwiający sprawdzanie poprawności definicji bloków parametrycznych bez konieczności zamykania okna 'Edytora bloków’.

Mnożnik odległości oraz odsunięcie kątowe

Stosowany do tej pory system przyrostowego definiowania parametrów bloku pozwalał na ograniczenie wymiarów obiektu w celu usunięcia nieistniejących konfiguracji lub niemożliwych do wyprodukowania.

Mnożnik odległości jest alternatywną metodą określania rozmiarów bloku za pomocą współczynnika definiującego zmianę odległości przy powiększaniu lub pomniejszaniu bloku (na przykład dwukrotne zwiększenie wielkości przy każdorazowym wybraniu przyrostu).

Odsunięcie kątowe pozwala definiować w ten sam sposób wartości kątowe. Można na przykład ustawić obracanie obiektów tylko dla przyrostu kąta 60°.

Definiowanie wielu punktów bazowych

Tradycyjne bloki rysunkowe posiadają zwykle jeden punkt bazowy. Rozszerzony system bloków parametrycznych umożliwia teraz zdefiniowanie kilku punktów bazowych, oraz wybranie jednego z nich w trakcie wstawiania bloku do rysunku. Funkcjonalność cyklicznego przełączania między zdefiniowanym punktami bazowymi bardzo ułatwia pozycjonowanie oraz ustalanie właściwego położenia bloku bez potrzeby podejmowania dodatkowych działań.

Edycja kreskowania za pomocą uchwytów

Modyfikacja zarysu obwiedni wypełnienia gradientowego lub kreskowania jak w przypadku edycji polilinii

Wskazanie wybranego elementu kreskowania w obszarze rysunku aktywuje wyświetlanie uchwytów obiektowych umożliwiających kształtowanie zarysu obwiedni poprzez zmianę położenia wybranego wierzchołka. Przesunięcie wskaźnika ponad uchwytem obiektowym rozwija menu kontekstowe z dodatkowymi opcjami edycyjnymi.

Szyk zespolony

Swobodna modyfikacja kopii obiektów rozmieszczanych wzdłuż wierszy oraz kolumn szyku

Zastosowanie szyku elementów pozwala na rozmieszczanie wielu kopii wybranego obiektu w postaci regularnego wzoru prostokątnego, kołowego albo wzdłuż ścieżki. Wszystkie trzy rodzaje szyku mają teraz zespolony charakter umożliwiający wprowadzanie zmian przy pomocy uchwytów obiektowych, albo przez podwójne kliknięcie na szyk przeznaczony do edycji.

Zaznaczanie elementów za pomocą lassa

Nowa metoda selekcji pozwala na zaoszczędzenie czasu!

Wykorzystanie nowego sposobu zaznaczania elementów rysunkowych przeznaczonych do modyfikacji umożliwia wskazanie obiektów umieszczonych wewnątrz nieregularnego konturu szkicowanego kursorem w trybie selekcji.

Pliki konfiguracji drukowania PCX

Odpowiednik formatu PC3 używanego w innych programach CAD

System konfiguracji druku pozwala na importowanie istniejących plików PC3, a także tworzenie oraz zapisywanie nowych konfiguracji druku w formie plików PCX. Przygotowane w ten sposób ustawienia można łatwo udostępnić innym osobom do ponownego wykorzystania podczas wykonywania kolejnych wydruków.

Szybsza praca w przestrzeni 3D

Nowe polecenia: 'Odsuń krawędzie’ oraz 'Zamień krawędzie’

Wprowadzenie tych dwóch nowych funkcji edycyjnych umożliwia tworzenie elementów 2D na podstawie krawędzi istniejących brył oraz powierzchni 3D.

Uzyskane w ten sposób obiekty konstrukcyjne są bardzo pomocne podczas kształtowania elementów modelu 3D z zastosowaniem operacji logicznych połączonych z funkcjami modelowania opartymi na wciskaniu i wyciąganiu.

Dostosowanie przestrzeni roboczej

Nowy obszar roboczy 'Ogólny profil CAD’

Przestrzeń robocza o nazwie ‘Ogólny profil CAD’ (‘CAD General’) udostępnia alternatywny wygląd głównej wstążki programu zastępującej domyślny widok okna ARES Commander odpowiadający profilowi ‘Rysowanie i opisywanie’ (‘Drafting & Annotation’). Zarówno wygląd ikon nowej wstążki, jak również ich położenie, zostały tak dopasowane, aby maksymalnie ułatwić przejście użytkownikom programu AutoCAD lub podobnych systemów CAD.

Łatwe tworzenie i zapisywanie własnych profilów

Domyślny interfejs programu można dostosować w szerokim zakresie do indywidualnych potrzeb i przyzwyczajeń użytkowników. Zmodyfikowane zestawy podstawowych elementów interfejsu ARES Commander można zapisywać w formie nazwanych profili definiujących nowe przestrzenie robocze systemu.

Mapy w środowisku ARES Commander

Bezpłatny serwis mapowy w subskrypcji ARES Commander

Wpisanie adresu dowolnej lokalizacji umożliwia pobranie z dołączonego serwisu mapy sytuacyjnej z układem ulic, albo zdjęć satelitarnych wybranego obszaru, oraz wstawienie danych przestrzennych do rysunku w postaci tła.

Profesjonalny charakter nowego serwisu mapowego wynika z faktu, że powstał w ramach współpracy z firmą Esri, liderem światowego rynku rozwiązań GIS. Pobierane mapy i dane tematyczne posiadają przypisaną identyfikację lokalizacji geograficznej, oraz oferują różny poziom szczegółowości zależny od współczynnika powiększenia.

Mapy umieszczone w rysunku umożliwiają rysowanie nowych elementów, odczytywanie współrzędnych punktów, pomiar odległości, oraz obliczanie powierzchni obszarów.

Dodatkowa aplikacja mapowa funkcjonuje w postaci serwisu internetowego udostępnianego całkowicie bezpłatnie w ramach aktywnej subskrypcji programu ARES Commander.

Nowe funkcje komentarzy

Funkcjonalność nowego systemu komentarzy pozwala na sprawne udostępnianie informacji dotyczących projektu oraz przekazywanie bieżących uwag z zastosowaniem nowego rodzaju poleceń opisowych. W odróżnieniu od narzędzi służących do tworzenia klasycznych komentarzy, takich jak wymiary lub opisy tekstowe, system komentarzy projektowych nie umieszcza w rysunku żadnych elementów, lecz działa na zasadzie dodatkowej warstwy dołączonej do rysunku, obsługującej komunikację powiązaną z projektem. Komentarze projektowe można tworzyć za pomocą ARES Commander, ARES Touch, oraz ARES Kudo. Każdy nowy wpis oraz nowa informacja zostaje zsynchronizowana w czasie rzeczywistym pomiędzy wszystkimi współpracownikami korzystającymi z systemu ARES, oraz na wszystkich używanych przez nich urządzeniach. Synchronizacja udostępnianych w ten sposób informacji jest obsługiwana przy użyciu serwisu chmurowego. Korzystanie z narzędzi służących do obsługiwania komentarzy projektowych wymaga zapisania aktualnego rysunku w jednym z przyłączonych serwisów chmurowych za pomocą funkcji dostępnych w palecie programu ARES Commander o nazwie ‘Zasoby w chmurze’.

Rozpoczęcie pracy z komentarzami

Synchronizacja komentarzy projektowych wymaga użycia palety 'Zasoby w chmurze’

Paleta ‘Zasoby w chmurze’ posiada charakterystyczną niebieską zakładkę, wyróżniającą się spośród pozostałych zakładek umieszczonych po prawej stronie okna programu ARES Commander. Podczas pierwszego uruchamiania palety konieczne jest przyłączenie przynajmniej jednego z wybranych serwisów chmurowych, jak np. Google Drive, OneDrive, Box, Dropbox, Onshape, albo Trimble Connect.

Po wykonaniu podłączenia wybranego serwisu chmurowego należy umieścić plik aktualnego rysunku w zasobach danego serwisu za pomocą funkcji ‘Zapisz w chmurze’.

Paleta ‘Zasoby w chmurze’ zapewnia dostęp do plików projektowych na wszystkich urządzeniach korzystających z programu ARES Commander, aplikacji mobilnej ARES Touch oraz modułu ARES Kudo. Funkcje palety pozwalają na przeglądanie zasobów przyłączonych serwisów chmurowych, wyszukiwanie oraz otwieranie rysunków w celu naniesienia zmian w ARES Commander. Takie rozwiązanie gwarantuje komfortową pracę w środowisku lokalnego komputera oraz zapewnia synchronizację modyfikacji wprowadzanych w ARES Commander. Dzięki temu rysunek pozostaje cały czas aktualny na wszystkich urządzeniach oraz dla każdego użytkownika posiadającego właściwie określone prawa dostępu. System synchronizacji obejmuje także oznaczenia i komentarze projektowe dołączone do rysunku, pozwalając tym samym na zachowanie bieżącej aktualności wszystkich opisów.

Komentarze oraz komunikaty

Paleta 'Komentarze’ ARES Commander obsługuje komentarze i komunikaty dołączane do projektu

Włączanie oraz wyłączanie palety ‘Komentarze’ odbywa się przez wybranie nazwy palety z menu kontekstowego uruchomionego w obszarze wstążki.

Lista elementów wyświetlanych w oknie palety ‘Komentarze’ obejmuje zarówno wątki aktualnych dyskusji on-line jak również komunikaty graficzne i głosowe przypisane do rysunku. Funkcja komentarza umożliwia wprowadzenie tekstu połączonego za pomocą linku z wybranymi elementami umieszczonymi w obszarze rysunku. Zastosowanie komunikatów w postaci zdjęć albo nagrań głosowych pozwala na wprowadzenie do regularnej dyskusji ‘tekstowej’ dotyczącej projektu również innych elementów ułatwiających przekazanie niezbędnych informacji.

Oznaczenia w postaci znaczników

Domyślny zestaw znaczników oraz oznaczenia użytkownika

Jednym z przykładów zastosowań znaczników może być dodawanie oznaczeń definiujących bieżący stan realizacji zarówno całego projektu, jak również jego wybranych części (wstępny, zatwierdzony, ostateczny, do sprawdzenia, nieprawidłowy, itp.), albo wprowadzanie opisów określających charakter rysunku (np. poufny, wewnętrzny, itd.).

Funkcja umożliwia także korzystanie z indywidualnych wzorów znaczników opartych na tekstach zdefiniowanych przez użytkownika, określających na przykład datę oraz osobę zatwierdzającą projekt.

Komunikaty graficzne

Komentarze projektowe w postaci zdjęć

Dobre zdjęcie potrafi w wielu przypadkach przekazać znacznie więcej informacji na wybrany temat niż obszerny paragraf tekstu opisujący dany problem. Taki rodzaj komentarzy jest szczególnie użyteczny podczas przesyłania informacji gromadzonych w formie zdjęć wykonywanych na miejscu realizacji projektu za pomocą smartfona lub tabletu wyposażonego w program ARES Touch.

Komentarze graficzne funkcjonują na zasadzie przyłączania zdjęć lub plików graficznych do dyskusji widocznych na liście w oknie palety ‘Komentarze’. Dołączone w ten sposób obrazy nie zostają jednak wyświetlone w rysunku, lecz pozostają w zestawie komentarzy powiązanych z plikiem projektu. Wprowadzony komentarz graficzny może zostać przypisany przy użyciu linku do wskazanych elementów rysunku. Funkcja pozwala na dodanie wielu zdjęć do jednego wątku komentarza, poszerzając tym samym zakres przekazywanych danych, oraz ograniczając ilość informacji wprowadzanych w formie klasycznych wpisów tekstowych.

Funkcjonalność BIM

Wersja 2020 stanowi pierwszy etap rozwoju nowej rewolucyjnej technologii Graebert pozwalającej na opracowanie najlepszej platformy CAD przeznaczonej do tworzenia dokumentacji technicznej na bazie modeli BIM

Różnorodne systemy służące do modelowania informacji o budynku (BIM – Building Information Modeling) obecne są na rynku oprogramowania już od dwudziestu lat. Zainteresowanie takimi rozwiązaniami jest coraz większe, ponieważ wdrożenie BIM usprawnia współpracę na każdym etapie inwestycji, począwszy od koncepcji, przez projektowanie oraz wznoszenie obiektu, na użytkowaniu i modernizacji kończąc.

Aktualne statystyki pokazują, że tylko mniej niż 20% użytkowników podjęło decyzję o przejściu do środowiska BIM. Jaki jest tego powód? Pełne wdrożenie rozwiązania opartego na modelowaniu 3D, procesach BIM oraz symulacji, wymaga gromadzenia zdecydowanie większej ilości informacji a także poszerzonego zestawu koniecznych danych technicznych o wysokim stopniu złożoności. Rysunki techniczne zapewniają odpowiednią organizację takich danych poprzez zastosowanie wysokiej dokładności oraz pełnego detalowania wymaganego w trakcie realizacji inwestycji, użytkowania i przebudowywania obiektu, a także ze względów prawnych.

Kolejną istotną przeszkodą jest kłopot z przypisaniem właściwego poziomu dostępu do wszystkich plików projektowych dla klientów oraz współpracujących podmiotów. Wysoki poziom szczegółów zawartych w rysunkach 2D powoduje, że weryfikowanie oraz zatwierdzanie udostępnionych informacji jest znacznie szybsze i wygodniejsze w porównaniu z plikami 3D BIM, ukrywającymi informacje w postaci właściwości.

Przedstawione trudności sprawiają, że nawet w przypadku organizacji intensywnie stosujących technologię BIM, całkowita liczba użytkowników CAD zajmujących się opracowywaniem rysunków jest od3  do 10 razy większa od użytkowników BIM.

Najistotniejszym problemem jest jednak w dalszym ciągu zdecydowanie zbyt niska jakość dokumentacji 2D możliwej do wykonania w programach BIM. Skutkiem tego ewidentnego braku jest zakłócenie lub nawet przerwanie procesu wymiany danych między użytkownikami BIM i CAD, powodujące w rezultacie duże straty czasu oraz dostępnych zasobów. Przyglądając się całościowo aktualnemu procesowi BIM, jego wartość mogłaby znacząco wzrosnąć poprzez wprowadzenie efektywnie działającej metody udostępniania koniecznych informacji BIM w ramach zespołu projektantów i specjalistów branżowych współpracujących w ramach realizacji jednego projektu. Z tego właśnie względu aktualnie prowadzone przez Graebert działania rozwojowe zostały nakierowane na obsługę rysunków oraz danych pobieranych z modeli BIM.

Nawigator BIM

Import plików IFC oraz RVT z możliwością wybierania potrzebnych informacji z całego modelu BIM

Paleta 'Nawigator BIM’ umożliwia importowanie oraz przeglądanie jednego lub wielu plików BIM w oknie programu ARES Commander. Zakres obsługiwanych formatów obejmuje IFC (wersje 2 x 3, 4, oraz 4 x 2) a także RVT (wersje systemu Revit od 2011 do 2020). System selektywnej widoczności pozwala na wybranie odpowiedniego sposobu wyświetlania wczytanego modelu przez pokazywanie albo ukrywanie określonych elementów projektu przy użyciu systemu filtrowania uwzględniającego branżę, kategorię, kondygnację budynku, klasę, jak również inne właściwości BIM zdefiniowane w danym modelu.

Odczytywanie właściwości BIM

Wyświetlanie właściwości BIM wybranych obiektów

Zaznaczenie pewnych fragmentów projektu widocznych na ekranie podczas przeglądania lub obracania modelu BIM powoduje podświetlenie wybranych elementów w strukturze projektu, oraz wyświetlenie w palecie 'Właściwości’ listy przypisanych właściwości BIM. Mechanizm selektywnego wyboru działa również w drugą stronę – wskazanie nazwy elementu w strukturze projektu powoduje podświetlenie odpowiadającego obiektu w oknie graficznym.

Pobieranie danych BIM

Eksport właściwości z określonych elementów BIM do tabeli umieszczanej w rysunku lub do pliku CSV

Zakres elementów BIM branych pod uwagę podczas eksportowania danych można określić przez zaznaczenie wybranych obiektów lub za pomocą funkcji filtrowania dostępnej w 'Nawigatorze BIM’. Kreator pobierania danych ułatwia wyodrębnienie tylko tych właściwości, które są aktualnie potrzebne. Zebrane informacje można wstawić do rysunku w formie tabeli zestawczej lub zapisać w postaci pliku CSV odczytywanego przez arkusz kalkulacyjny (np. Excel).

Rysunki z modelu BIM

Tworzenie rysunków 2D na bazie przekrojów modelu BIM

Zdefiniowanie odpowiedniej płaszczyzny przekroju wczytanego modelu BIM umożliwia utworzenie potrzebnego rysunku 2D, który można dalej edytować za pomocą standardowych narzędzi CAD dostępnych w ARES Commander w celu dodania do projektu niezbędnych wymiarów, opisów oraz komentarzy.