Inteligentne rysunki DWG w projektach BIM

NAJLEPSZE OPROGRAMOWANIE CAD PRZEZNACZONE DO TWORZENIA DOKUMENTACJI DWG DLA PROJEKTÓW REVIT ORAZ IFC

Automatyzacja tworzenia rysunków CAD podnosi inteligencję projektów BIM

Wprowadzenie metodologii projektowania BIM, rozszerzonej dodatkowo o zagadnienia symulacji, znacząco zwiększa objętość gromadzonych informacji technicznych oraz podnosi stopień złożoności danych w projektach budowlanych.
Zastosowanie rysunków CAD w formacie DWG do opracowania dokumentacji w projektach BIM pozwala na uzyskanie wyższego poziomu szczegółowości, umożliwiając skupienie uwagi na określonych widokach i wybranych elementach.

ARES Commander umożliwia nie tylko importowanie i przeglądanie plików Revit oraz IFC, ale przede wszystkim pozwala na szybkie tworzenie rysunków 2D na bazie wczytanych modeli, odczytywanie informacji BIM oraz umieszczanie danych
w tabelach, jak również opracowywanie szczegółowych rysunków detali na bazie geometrii odczytanej z projektów BIM.

ares_commander_logo-440x86_2023
Importowanie modeli .RVT oraz .IFC

Umieszczanie w plikach DWG modeli zapisanych w plikach RVT w wersji 2011-2023 (system Revit) jak również w formacie IFC 2×3, 4, 4×1, 4×2, 4×3 (otwarty format wymiany danych BIM).

Filtr informacji BIM

Filtrowanie modelu BIM umożliwia wyszukiwanie potrzebnych elementów projektu oraz odczytanie właściwości BIM.

Aktualizacja DWG bazujących na BIM

Wczytanie kolejnych wersji dołączonych projektów powoduje zaktualizowanie geometrii utworzonych rysunków BIM oraz zachowanie pełnej zgodności plików DWG podczas modyfikacji modelu BIM.

Automatyczne tworzenie rysunków 2D

Szybkie pobieranie rysunków 2D z wczytanego projektu BIM oraz dodawanie szczegółowych informacji za pomocą edycji zawartości DWG.

Pobieranie oraz drukowanie właściwości BIM

Odczytywanie właściwości przypisywanych do elementów BIM, umieszczanie danych w tabelach lub plikach programu MS Excel (np. w celu przygotowania kosztorysu).

Usprawniony przepływ informacji między oprogramowaniem CAD oraz BIM

Systemy służące do modelowania danych o budynku (BIM – Building Information Modeling) pojawiły się na rynku oprogramowania już dwadzieścia lat temu. Zainteresowanie rozwiązaniami tego typu jest coraz większe, ponieważ dobre wdrożenie BIM usprawnia
współpracę na każdym etapie inwestycji, począwszy od koncepcji, przez projektowanie oraz wznoszenie obiektu, na użytkowaniu oraz modernizacji kończąc. Wśród rozwiązań z tego zakresu znajduje się między innymi Revit dostarczany przez Autodesk, ArchiCAD autorstwa Graphisoft, AllPlan oferowany przez firmę Nemetschek lub Tekla Structures autorstwa Trimble.

Statystyki pokazują jednak, że tylko niespełna 20% użytkowników podjęło decyzję o wykonaniu migracji do środowiska BIM. Dlatego format DWG pełni nadal rolę podstawowego standardu danych stosowanego podczas przygotowania rysunków wykonawczych 2D, a także opracowywania dokumentacji warsztatowej oraz instrukcji serwisowych. Nawet w organizacjach intensywnie korzystających z technologii BIM, ilość użytkowników CAD stosujących rysunki 2D jest od 3
do nawet 10 razy większa od użytkowników BIM.

Najistotniejszym problemem jest jednak w dalszym ciągu zbyt niska jakość dokumentacji 2D tworzonej w programach BIM. Skutkiem takiego ewidentnego braku jest zakłócenie lub nawet przerwanie procesu wymiany danych między użytkownikami BIM i CAD, a w konsekwencji zarówno znaczne straty czasu jak również dostępnych zasobów.

Podniesienie efektywności obecnego procesu BIM można osiągnąć poprzez wprowadzenie sprawnego systemu udostępniania aktualnych informacji BIM wszystkim współpracującym ze sobą projektantom oraz specjalistom branżowym wchodzącym w skład rozszerzonego zespołu projektowego.

Rozwijana aktualnie funkcjonalność BIM systemu ARES CAD obejmuje zestaw praktycznych narzędzi umożliwiających import projektu BIM, odczytanie właściwości BIM, oraz utworzenie rysunków DWG na bazie przyłączonych modeli BIM.

OBSŁUGA RYSUNKÓW DWG ZESPOLONYCH Z MODELEM BIM
PRZY UŻYCIU ARES COMMANDER

Modele BIM jako niewyczerpane źródło informacji

Utworzenie logicznej i praktycznej dokumentacji bazującej na szczegółowych rysunkach CAD w formacie DWG ułatwia uporządkowanie złożonego charakteru danych zawartych w projekcie BIM. Przejrzysty sposób prezentacji umożliwia koncentrację na istotnych aspektach projektu, analizę dostępnych rozwiązań, oraz uzyskanie ostatecznej akceptacji.

Narzędzia BIM wprowadzone w ARES Commander pozwalają na udostępnianie, wizualizację oraz właściwe zrozumienie zrozumienie w najdrobniejszych szczegółach informacji zawartych w projekcie BIM. Zestaw dedykowanych poleceń BIM ułatwia wykonanie przedmiarów, umożliwia utworzenie rysunków DWG bezpośrednio na bazie modelu BIM, drukowanie wybranych obiektów, a także określonych elementów i grup elementów projektu. Program zapewnia także w dowolnym momencie dostęp do pełnej palety typowych funkcji edycyjnych CAD umożliwiających dodatkowe uszczegółowienie domyślnego zestawu danych przeniesionych automatycznie do rysunków DWG z obszaru modelu przez bezpośrednie naniesienie wszystkich wymaganych modyfikacji.

Szybsze tworzenie rysunków o wyższym poziomie szczegółowości

Przeprowadzenie analizy oraz zatwierdzenie projektu na bazie rysunków 2D o wysokim poziomie szczegółowości jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku korzystania z modeli 3D BIM, w których duża część kluczowych informacji jest ukrywana w postaci właściwości. Brak pełnej widoczności istotnych aspektów projektu wymusza opracowanie końcowej dokumentacji w formie rysunków konstrukcyjnych w standardzie DWG. Przygotowana w takiej postaci szczegółowa dokumentacja może zostać dopiero udostępniania klientom, oraz stanowi ważny element umów określających w jasny sposób odpowiedzialność prawną stron kontraktu.

Zastosowanie rysunków BIM pozwala na organizację danych technicznych w logiczny i przejrzysty sposób. Rysunki ułatwiają koncentrację na ważnych szczegółach, oraz umożliwiają przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących aktualnego stanu realizacji, jak również identyfikację kolejnych elementów zatwierdzonych do wykonania.

Zaawansowane inteligentne rysunki DWG na bazie plików BIM
obsługiwane przy użyciu ARES Commander

Procesy BIM oraz CAD bardzo często przebiegają równolegle do siebie, uzupełniając się wzajemnie. Czasami jednak dochodzi do rozdzielenia obu tych procesów skutkującego koniecznością nanoszenia czasochłonnych ręcznych poprawek istniejących rysunków CAD, np. w przypadku modyfikacji wymiarów projektu, albo po aktualizacji szczegółów zawartych w modelu BIM.

Funkcje ARES Commander służące do obsługi rysunków BIM

Import projektów RVT oraz IFC do rysunku DWG

Paleta 'Nawigator BIM’ umożliwia importowanie zarówno plików .rvt (system Autodesk Revit), jak też danych zapisanych w standardowym formacie .ifc (IFC – Industry Foundation Classes). Funkcjonalność programu pozwala nawet na połączenie ze sobą w jednym rysunku informacji BIM pochodzących z wielu plików, oraz wyświetlenie ich we wspólnym widoku 3D.

Przeglądanie informacji BIM

Funkcje dostępne w palecie 'Nawigator BIM’ umożliwiają przeglądanie struktury dołączonych projektów BIM z uwzględnieniem branż, klas i rodzajów elementów, oraz innych dodatkowych informacji. Czytelna struktura modelu pozwala na łatwą identyfikację wybranych fragmentów projektu 3D, oraz wyróżnienie elementów przez podświetlenie w obszarze graficznym.

Nawigator widoków 3D

Funkcjonalność nowego ‘Nawigatora widoków’ pozwala na sprawne przełączanie pomiędzy zdefiniowanymi widokami standardowymi oraz izometrycznymi modelu. Intuicyjny interfejs ‘Nawigatora widoków’ oparty na graficznym wskaźniku orientacji 3D ułatwia szybkie wybieranie odpowiedniego kierunku obserwacji projektu.
‘Nawigator widoków’ jest szczególnie przydatny w środowisku 3D, ponieważ umożliwia łatwe przełączanie między widokami równoległymi oraz perspektywicznymi, ale może być również stosowany z powodzeniem podczas pracy w przestrzeni 2D.

Paleta właściwości BIM

Zaznaczenie jednego lub kilku elementów BIM pozwala na odczytanie przypisanych do nich informacji BIM. Wybierane elementy można wskazywać bezpośrednio w modelu BIM, albo skorzystać ze struktury projektu widocznej w oknie 'Nawigatora BIM’. Informacje tego typu można nawet odczytać korzystając z rysunków BIM tworzonych na bazie modelu, ponieważ umieszczone w nich obiekty 2D zachowują powiązanie z oryginalnymi właściwościami BIM przypisanymi do elementów źródłowych w modelu 3D.

Zapewnienie dostępu do informacji BIM znacząco ułatwia użytkownikowi CAD zrozumienie struktury modelu, oraz roli jego poszczególnych elementów, co z kolei wpływa na poprawę jakości rysunków tworzących dokumentację projektową.

Filtry BIM

Zastosowanie zaawansowanego systemu filtrowania opartego na informacjach BIM umożliwia skonfigurowanie i zapisanie filtrów ograniczających widoczność modelu jedynie do elementów istotnych z punktu widzenia tworzonych rysunków BIM. Podczas stosowania tej funkcji można połączyć różne kryteria filtrowania, takie jak branża, właściwość, klasa, rodzaj obiektów, itd.

Pobieranie danych BIM

Zaznaczenie wybranych elementów BIM pozwala na odczytanie oraz pobranie powiązanych z nimi danych. Zebrane w ten sposób informacje można wstawić do rysunku w formie tabeli, albo zapisać w postaci pliku .csv odczytywanego przez arkusz kalkulacyjny (np. MS Excel).

Zakres zastosowań bazujących na tej funkcjonalności obejmuje tworzenie tabel zestawczych materiałów, odczytywanie pomiarów, wykonywanie przedmiarów, sporządzanie kosztorysów, oraz wiele innych praktycznych zadań.

Łatwe tworzenie rzutów kondygnacji, przekrojów, oraz widoków elewacji na bazie automatycznych rysunków

Zastosowanie funkcjonalności automatycznych rysunków BIM umożliwia zaoszczędzenie czasu, oraz ułatwia wykonanie wielu żmudnych zadań. Poza umieszczeniem w obszarze rysunków BIM obiektów 2D utworzonych na bazie elementów projektu 3D, ARES Commander oferuje narzędzia
do automatycznego wprowadzania znaczników zapewniających powiązanie z innymi rysunkami, dodawania symboli graficznych oznaczających na przykład zarys drzwi oraz kierunek otwierania stolarki, a także polecenia pozwalające na tworzenie arkuszy rysunkowych z wieloma widokami.

Dodawanie szczegółów oraz dodatkowych informacji
przy użyciu znanych funkcji CAD

Dostęp do pełnej funkcjonalności programu ARES Commander przeznaczonej do rysowania oraz edycji CAD, umożliwia uszczegółowienie automatycznie utworzonych rysunków, dodanie do nich nowej zawartości, oraz zapisanie końcowej wersji projektów w formacie DWG.

Organizacja widoków przy użyciu układów stron

Zastosowanie konfiguracji układów druku zawierających wiele arkuszy umożliwia umieszczenie poszczególnych rysunków BIM przedstawiających określone widoki modelu BIM w oddzielnych arkuszach rysunkowych z użyciem odpowiedniej skali. W obszarze każdego utworzonego w ten sposób arkusza można następnie wprowadzić konfigurację widoków opartą na wielu rzutniach.

Przygotowane w taki sposób układy stron można od razu wydrukować ponieważ posiadają już odpowiednio skonfigurowane ustawienia druku, działające tak samo jak w każdym innym pliku rysunkowym DWG. Podczas udostępniania plików DWG użytkownikom innych programów CAD można mieć pewność, że będą w stanie nie tylko prawidłowo wyświetlić pełną zawartość pliku, ale także będą mogli zobaczyć dokładnie taką samą konfigurację układów stron.

Niekwestionowaną zaletą ARES Commander jest zachowanie powiązania utworzonych układów stron z modelem BIM, ułatwiającego nanoszenie niezbędnych aktualizacji podczas wczytywania nowych wersji przyłączonych projektów BIM.

Ułatwiona aktualizacja rysunków przy modyfikacji projektów BIM

Tworzenie właściwego modelu BIM oraz przygotowanie dokumentacji projektowej w postaci rysunków CAD, to zazwyczaj dwa procesy biegnące równolegle względem siebie. Elementem wpływającym w znaczący sposób na efektywność współpracy między tymi dwoma obszarami jest możliwość zachowania pełnej aktualności danych, uwzględniających nawet małe zmiany wprowadzone w projekcie, oraz wykonanie szybkiej aktualizacji powiązanej dokumentacji 2D bez konieczności czasochłonnego przerysowywania utworzonych wcześniej rysunków.

Funkcjonalność ARES Commander pozwala na ponowne załadowanie dołączonych wcześniej plików BIM, oraz odświeżenie istniejących rysunków. Zakres wykonanej aktualizacji obejmuje wszystkie obiekty geometrycznenbsp;2D umieszczone w rysunkach BIM, podobnie jak powiązane z nimi układy stron, a także skonfigurowane arkusze druku. Wszystkie pozostałe obiekty CAD, szczegóły rysunkowe, oraz komentarze umieszczane przy użyciu ARES Commander pozostają w aktualizowanych rysunkach w niezmienionej postaci.

Przypisywanie materiałów BIM

Nowa paleta narzędziowa programu umożliwia automatyczną organizację stylów określających wygląd obiektów 2D w rysunkach BIM przez ustalenie własnych zasad wyświetlania bazujących na materiałach przypisanych do poszczególnych elementów rysunku. Ustawioną w taki sposób konfigurację można także zastosować do pozostałych rysunków wchodzących w skład projektu. System stylów widoczności obiektów rysunku korzysta z intuicyjnego interfejsu pozwalającego na przypisanie każdej nazwie materiału wybranego koloru, kreskowania oraz stylu graficznego.

Automatyczne etykiety BIM

Funkcja wprowadzana w wersji 2022 – Zachowanie w tworzonych rysunkach BIM wszystkich właściwości BIM przypisanych do elementów projektu umożliwia wykorzystanie tego rodzaju inteligentnych informacji do automatycznego wykonania powtarzalnych i żmudnych zadań.

Etykiety BIM pozwalają na usprawnienie procesu wprowadzania automatycznych komentarzy opisujących określone obiekty widoczne w rysunkach BIM przy użyciu informacji pobieranych z właściwości BIM. Taka funkcjonalność pozwala na przykład na zaznaczenie wszystkich okien znajdujących się w modelu oraz przypisanie każdemu elementowi odpowiedniego oznaczenia w postaci etykiety zawierającej wymiary, wysokość montażu oraz rodzaj okna.

Najistotniejsze jest jednak to, że komentarze umieszczane w rysunkach BIM w formie etykiet podlegają automatycznej aktualizacji podczas modyfikacji modelu BIM.

Etykiety opisujące elementy BIM: Pomieszczenia oraz powierzchnie

Wyświetlanie właściwości istniejących pomieszczeń oraz powierzchni w postaci etykiet: Oznaczenia pomieszczeń oraz powierzchni obiektu stanowią istotną część dokumentacji. Zastosowanie systemu etykiet BIM pozwala na dodawanie do edytowanego rysunku informacji zawartych w dołączonym modelu BIM, zapisanych w postaci właściwości elementów, takich jak na przykład nazwa lub powierzchnia obszaru.

Inteligentne wymiary BIM

Funkcja wprowadzana w wersji 2022 – Wykorzystanie inteligentnego charakteru obiektów BIM zastosowanego podczas tworzenia oraz edycji etykiet BIM, pozwoliło również na wprowadzenie bardziej zaawansowanego systemu wymiarowania.

System wymiarowania BIM umożliwia równoczesne zaznaczenie wielu elementów wchodzących w skład modelu, oraz szybkie wstawienie wymiarów dopasowanych odpowiednio do wybranych obiektów. Na przykład, wybranie wszystkich elementów tworzących określoną ścianę powoduje automatyczne dołączenie zestawu koniecznych wymiarów. W przypadku zmodyfikowania ściany w modelu BIM oraz odświeżenia rysunku, wykonana aktualizacja obejmuje nie tylko geometrię obiektu, ale także wszystkie powiązane z nim wymiary BIM.

Graebert jest członkiem stowarzyszenia buildingSMART International

Stowarzyszenie o nazwie ‘buildingSMART’ jest organizacją ‚non-profit‘ opracowującą i wdrażającą międzynarodowe standardy usprawniające udostępnianie danych oraz przesyłanie informacji między aplikacjami i systemami stosowanymi w budownictwie w zakresie rozwiązań BIM.

Efektem działania organizacji jest między innymi utworzenie ogólnego standardu klas przemysłowych IFC (Industry Foundation Classes), oraz wytycznych współpracy BIM o nazwie BCF (BIM Collaboration Format).

ODKRYJ POZOSTAŁE ROZWIĄZANIA GRAEBERT