Automatyzacja tworzenia rysunków CAD podnosi inteligencję projektów BIM

Wprowadzenie metodologii projektowania BIM, rozszerzonej dodatkowo o zagadnienia symulacji, zwiększa ilość potrzebnych informacji technicznych oraz podnosi stopień złożoności danych gromadzonych w projektach budowlanych. Zastosowanie rysunków CAD w formacie DWG do opracowania dokumentacji tego typu projektów pozwala na uzyskanie wyższego poziomu szczegółowości oraz umożliwia skupienie uwagi na konkretnych widokach oraz wybranych elementach.

ARES Commander umożliwia nie tylko importowanie i przeglądanie plików Revit oraz IFC, ale przede wszystkim pozwala na szybkie tworzenie rysunków 2D na bazie wczytanego modelu, jak również odczytywanie informacji BIM oraz umieszczanie ich w tabelach, a także tworzenie szczegółowych rysunków detali projektu przygotowywanych na bazie geometrii odczytanej z projektu BIM.

ares_commander_logo
Importowanie modeli .RVT oraz .IFC

Import do plików DWG modeli zapisanych w formacie RVT od 2011 do RVT 2021 (system Revit), oraz w formacie IFC 2×3, 4, 4×1, 4×2, 4×3 (otwarty format wymiany danych BIM).

Filtr informacji BIM

Filtrowanie modelu BIM umożliwia wyszukanie potrzebnych elementów projektu oraz odczytanie właściwości BIM.

Aktualizacja DWG bazujących na BIM

Geometria rysunków tworzonych na bazie modelu BIM zostaje zaktualizowana przy wczytywaniu kolejnych wersji powiązanego projektu BIM. Takie rozwiązanie zapewnia utrzymanie zgodności plików DWG podczas modyfikacji modelu BIM.

Automatyczne tworzenie rysunków 2D

Szybkie pobieranie rysunków 2D z wczytanego projektu BIM oraz dodawanie szczegółowych informacji przez standardową edycję zawartości DWG.

Pobieranie oraz drukowanie właściwości BIM

Pobieranie właściwości elementów BIM umieszczanych w tabelach lub eksportowanych do programu MS Excel (np. w celu utworzenia kosztorysu).

Usprawniony przepływ informacji między programem CAD oraz BIM

Systemy służące do modelowania informacji o budynku (BIM – Building Information Modeling) obecne są na rynku oprogramowania już od dwudziestu lat. Zainteresowanie takimi rozwiązaniami jest coraz większe, ponieważ wdrożenie BIM usprawnia współpracę na każdym etapie inwestycji, począwszy od koncepcji, przez projektowanie oraz wznoszenie obiektu, na użytkowaniu i modernizacji kończąc. Wśród rozwiązań z tego zakresu znajduje się między innymi Revit rozwijany przez Autodesk, ArchiCAD dostarczany przez Graphisoft, AllPlan oferowany przez Nemetschek, czy Tekla Structures autorstwa Trimble.

Aktualne statystyki pokazują jednak, że tylko niespełna 20% użytkowników podjęło decyzję o przejściu do środowiska BIM. Format DWG pozostaje nadal podstawowym standardem dla rysunków wykonawczych 2D, dokumentacji warsztatowej, oraz instrukcji serwisowych stosowanych podczas działań konserwacyjnych. Nawet w przypadku organizacji intensywnie stosujących technologię BIM, całkowita liczba użytkowników CAD korzystających z rysunków 2D jest od 3 do 10 razy większa od użytkowników BIM.

Najistotniejszym problemem jest jednak w dalszym ciągu zbyt niska jakość dokumentacji 2D opracowywanej w programach BIM. Skutkiem tego ewidentnego braku jest zakłócenie lub nawet przerwanie procesu wymiany danych między użytkownikami BIM i CAD, powodujące w rezultacie duże straty czasu oraz dostępnych zasobów.

Naszym zdaniem, wartość procesu BIM mogłaby znacząco wzrosnąć poprzez wprowadzenie efektywnie działającej metody udostępniania potrzebnych informacji BIM w ramach zespołu projektantów i specjalistów branżowych współpracujących przy realizacji tego samego projektu.

Z tego właśnie względu rozwijana przez nas aktualnie funkcjonalność BIM programu ARES CAD koncentruje się na obsłudze rysunków DWG oraz danych pobieranych z modeli BIM.

Zalety połączenia modelu BIM z rysunkami DWG
with ARES Commander

Modele BIM stanowią bezkresne oceany informacji

Dedykowane rysunki CAD w formacie DWG ułatwiają uporządkowanie złożonego charakteru danych zawartych w projekcie BIM przez utworzenie logicznej oraz praktycznej dokumentacji. Dostarczenie przejrzystej specyfikacji umożliwia koncentrację na istotnych aspektach projektu, rozpatrzenie dostępnych opcji, oraz szybkie osiągnięcie porozumienia i uzyskanie ostatecznej akceptacji.

Funkcje BIM dostępne w ARES Commander pozwalają na udostępnianie, wizualizację oraz właściwe zrozumienie danych BIM w najdrobniejszych szczegółach. Zestaw narzędzi BIM ułatwia wykonywanie przedmiarów, umożliwia automatyczne generowanie rysunków DWG bezpośrednio z modelu BIM, a także zapewnia możliwość drukowania wybranych elementów, grup oraz obiektów. Program zapewnia również w każdej chwili dostęp do pełnej palety funkcji edycyjnych CAD pozwalających na uszczegółowienie oraz naniesienie niezbędnych modyfikacji bezpośrednio w rysunkach DWG otrzymanych automatycznie na bazie modelu.

Szybsze tworzenie rysunków o wyższym poziomie szczegółowości

Przeprowadzenie analizy oraz zatwierdzenie projektu na bazie rysunków 2D o wysokim poziomie szczegółowości jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku korzystania z modeli 3D BIM, w których duża część kluczowych informacji jest ukryta w postaci właściwości. Brak pełnej widoczności istotnych aspektów projektu przyczynia się do konieczności sporządzania końcowej dokumentacji projektów konstrukcyjnych w postaci rysunków DWG. Utworzona w ten sposób szczegółowa dokumentacja jest udostępniana klientom, oraz stanowi ważny element umów jasno określających odpowiedzialność prawną stron kontraktu.

Zastosowanie rysunków pozwala na zorganizowanie danych technicznych w logiczny i przejrzysty sposób. Rysunki ułatwiają koncentrację na ważnych szczegółach, oraz umożliwiają przekazywanie na bieżąco informację dotyczącej aktualnego stanu realizacji, oraz identyfikację kolejnych elementów zatwierdzonych do wykonania.

Zaawansowane oraz inteligentne rysunki DWG na bazie plików BIM
with ARES Commander

Procesy BIM oraz CAD bardzo często przebiegają równolegle do siebie, uzupełniając się wzajemnie oraz oddziałując na siebie. Czasami jednak następuje rozdzielenie tych procesów skutkujące koniecznością wprowadzenia czasochłonnych ręcznych przeróbek istniejących rysunków CAD, np. po wprowadzeniu zmian w wymiarach projektu, albo po aktualizacji szczegółów zawartych w modelu BIM.

Funkcje ARES Commander służące do obsługi rysunków BIM

Import projektów RVT oraz IFC do rysunku DWG

Paleta 'Nawigator BIM' umożliwia importowanie zarówno plików .rvt (format Autodesk Revit(R)), jak również danych w formacie .ifc (IFC – Industry Foundation Classes). Funkcjonalność programu pozwala nawet na połączenie ze sobą informacji BIM pochodzących z wielu plików, oraz wyświetlenie ich we wspólnym widoku 3D.

Przeglądanie informacji BIM

Funkcjonalność palety 'Nawigator BIM' umożliwia przeglądanie struktury dołączonych projektów BIM z uwzględnieniem branż, klas i rodzajów elementów, oraz innych dodatkowych informacji. Czytelna struktura modelu pozwala na łatwą identyfikację poszczególnych fragmentów projektu 3D, oraz wyróżnienie zaznaczonych elementów przez podświetlenie w obszarze graficznym.

Paleta właściwości BIM

Zaznaczenie jednego lub kilku elementów BIM umożliwia odczytanie powiązanych z nimi informacji BIM. Wybierane elementy można wskazywać bezpośrednio w modelu BIM, albo skorzystać ze struktury projektu widocznej w oknie 'Nawigatora BIM'. Informacje tego typu można nawet odczytać korzystając z rysunków BIM utworzonych na bazie modelu, ponieważ znajdujące się w nich obiekty 2D zachowują pełne powiązanie z właściwościami BIM podstawowych elementów modelu 3D.

Zapewnienie dostępu do informacji BIM znacząco ułatwia użytkownikowi CAD zrozumienie struktury modelu, oraz roli poszczególnych jego elementów, co z kolei przekłada się bezpośrednio na poprawę jakości rysunków tworzących dokumentację projektową.

Filtry BIM

Zastosowanie zaawansowanego systemu filtrowania opartego na informacjach BIM pozwala na skonfigurowanie oraz zapisanie filtrów ograniczających widoczność modelu jedynie do elementów istotnych z punktu widzenia tworzonych rysunków BIM. Podczas korzystania z tej funkcji można łączyć ze sobą różne kryteria filtrowania, takie jak branża, właściwość, klasa, rodzaj obiektów, itd.

Pobieranie danych BIM

Zaznaczenie wybranych elementów BIM pozwala na odczytanie oraz pobranie powiązanych z nimi danych. Zebrane informacje można wstawić do rysunku w formie tabeli lub zapisać w postaci pliku .csv odczytywanego przez arkusz kalkulacyjny (np. Excel).

Zakres zastosowań bazujących na tej funkcjonalności obejmuje tworzenie tabel zestawczych materiałów, odczytywanie pomiarów, wykonywanie przedmiarów, sporządzanie kosztorysów, oraz wiele innych zadań.

Łatwe tworzenie rzutów kondygnacji, przekrojów, oraz widoków elewacji na bazie automatycznych rysunków

Funkcjonalność automatycznych rysunków pozwala na zaoszczędzenie cennego czasu, oraz ułatwia wykonywanie wielu żmudnych zadań. Poza umieszczaniem w rysunkach BIM obiektów 2D tworzonych na bazie elementów projektu 3D, ARES Commander automatyzuje dodawanie znaczników zapewniających powiązanie z innymi rysunkami, wstawianie symboli graficznych oznaczających na przykład zarys drzwi i kierunek otwierania stolarki, oraz konfigurowanie arkuszy rysunkowych z wieloma widokami.

Dodawanie szczegółów oraz dodatkowych informacji
przy użyciu znanych funkcji CAD

Dostęp do pełnej funkcjonalności programu ARES Commander przeznaczonej do rysowania oraz edycji CAD, umożliwia uszczegółowienie automatycznie utworzonych rysunków, dodanie do nich nowej zawartości, oraz zapisanie końcowej wersji projektów w formacie DWG.

Organizacja widoków przy użyciu układów stron

Szybkie tworzenie układów stron zawierających wielu arkuszy – każdy rysunek BIM przedstawiający szczegółowy widok modelu BIM można umieścić w obszarze arkusza rysunkowego z zastosowaniem odpowiedniej skali. Każdy utworzony w ten sposób arkusz można następnie skonfigurować z wieloma rzutniami.

Przygotowane w ten sposób układy stron można od razu drukować, ponieważ posiadają odpowiednio skonfigurowane ustawienia druku, takie same jak w każdym innym pliku DWG. Podczas udostępniania rysunków DWG użytkownikom innych programów CAD można mieć pewność, że będą w stanie prawidłowo odczytać zawartość pliku, oraz zobaczyć dokładnie taką samą konfigurację układów stron.

Niekwestionowaną zaletą ARES Commander jest zachowanie powiązania utworzonych układów stron z modelem BIM, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych aktualizacji podczas wczytania nowej wersji projektu BIM.

Ułatwiona aktualizacja rysunków przy modyfikacji projektów BIM

Tworzenie modeli BIM oraz przygotowanie dokumentacji rysunkowej CAD to zazwyczaj dwa procesy biegnące równolegle do siebie. Istotne jest zachowanie pełnej aktualności danych oraz uwzględnienie nawet najmniejszych zmian wprowadzanych w projekcie, jednak bez konieczności ponownego opracowywania przygotowanych już wcześniej rysunków.

Funkcjonalność ARES Commander umożliwia ponowne załadowanie wczytanych wcześniej projektów BIM oraz odświeżenie istniejących rysunków. Aktualizacja obejmuje wszystkie obiekty geometryczne 2D umieszczone w rysunkach BIM , podobnie jak powiązane z nimi układy stron oraz przygotowane wcześniej arkusze druku. Wszystkie pozostałe obiekty CAD, szczegóły rysunkowe, oraz komentarze dodane wcześniej za pomocą ARES Commander zostają zachowane w niezmienionej postaci.

Przypisywanie materiałów BIM

Nowa paleta narzędziowa ułatwia automatyczną organizację stylów obiektów 2D w rysunkach BIM przez wprowadzenie własnych zasad wyświetlania bazujących na materiałach przypisanych do poszczególnych elementów rysunku. Ustawiona w ten sposób konfiguracja może zostać później zastosowana we wszystkich rysunkach projektu. System obsługi stylów drukowania korzysta z intuicyjnego interfejsu umożliwiającego przypisanie do każdej nazwy materiału odpowiedniego koloru, rodzaju kreskowania, oraz stylu graficznego.

Automatyczne etykiety BIM

Funkcja wprowadzana w wersji 2022 — Zachowanie w rysunkach BIM wszystkich właściwości BIM przypisanych do elementów projektu umożliwia wykorzystanie tego rodzaju inteligentnych informacji do automatycznego wykonania żmudnych oraz powtarzalnych zadań.

Etykiety BIM pozwalają na usprawnienie procesu tworzenia automatycznych komentarzy opisujących wybrane obiekty w rysunkach BIM przy użyciu informacji odczytanych z właściwości BIM. Korzystając z tej funkcji można na przykład zaznaczyć wszystkie okna występujące w modelu oraz przypisać do każdego z nich oznaczenie w postaci etykiety zawierającej wymiary, wysokość montażu oraz rodzaj okna.

Najistotniejsze jest jednak to, że komentarze tego typu podlegają automatycznej aktualizacji podczas modyfikacji modelu BIM.

Inteligentne wymiary BIM

Funkcja wprowadzana w wersji 2022 — Podobnie jak w przypadku znaczników BIM, wykorzystanie inteligentnego charakteru obiektów BIM pozwala na zastosowanie bardziej zaawansowanego systemu wymiarowania.

System wymiarowania BIM umożliwia równoczesne zaznaczenie wielu elementów modelu, oraz szybkie utworzenie wymiarów odpowiednio dopasowanych do wybranych obiektów. Na przykład, wskazanie wszystkich elementów określonej ściany powoduje automatyczne wstawienie potrzebnych wymiarów. W przypadku zmodyfikowania ściany w modelu BIM, wprowadzana aktualizacja obejmuje nie tylko geometrię obiektu, ale także wszystkie powiązane z nim wymiary BIM.

Graebert jest członkiem stowarzyszenia buildingSMART International

Stowarzyszenie buildingSMART jest organizacją typu 'non-profit' zajmującą się opracowywaniem oraz wdrażaniem międzynarodowych standardów usprawniających wymianę informacji między aplikacjami stosowanymi w budownictwie, w szczególności w zakresie rozwiązań BIM.

Efektem działania tej organizacji jest między innymi utworzenie formatu podstawowych klas przemysłowych IFC (Industry Foundation Classes), oraz formatu współpracy BIM określanego w skrócie jako BCF (BIM Collaboration Format).

ODKRYJ POZOSTAŁE ROZWIĄZANIA GRAEBERT