Najważniejsze NOWE funkcje ARES® Commander 2023

Nowoczesna edycja DWG na wszystkich urządzeniach

Niezależnie od tego, czy pracują w domu, w biurze, czy w terenie, projektanci korzystający z systemów CAD mają zawsze coś wspólnego: dużo pracy do wykonania oraz mało czasu na realizację zadań. ARES Commander 2023 oferuje szereg udoskonaleń, zarówno w zakresie obsługi rysunków, interfejsu użytkownika, jak również funkcji służących do drukowania oraz udostępniania plików. Nowe narzędzia podnoszą w zauważalny sposób efektywność tworzenia rysunków oraz współpracę zespołową. Zapewnienie dostępu do odpowiednich funkcji potrzebnych w danej chwili, łatwy wybór właściwego elementu w gąszczu innych obiektów rysunkowych, automatyczne pakowanie udostępnianych projektów – to wszystko wpływa na skrócenie czasu, ograniczenie wysiłku oraz zbędnej frustracji.

Kontekstowe zakładki wstążki

Szybka modyfikacja kreskowania, wymiarów, odniesień, obrazów oraz innych elementów

Wymiary

Kreskowanie

Odniesienia

Obrazy

Interfejs użytkownika systemu ARES Commander został rozszerzony o zakładki kontekstowe wstążki, wyświetlane po wybraniu w obszarze graficznym określonych rodzajów elementów, albo podczas używania niektórych poleceń służących do tworzenia nowych obiektów.

Wprowadzenie zakładek kontekstowych w zauważalnym stopniu usprawnia korzystanie z programu poprzez:

  • Automatyczne udostępnianie odpowiednich narzędzi potrzebnych do wykonania zadania
  • Wyeliminowanie okien dialogowych ograniczających obszar graficzny programu
  • Zapewnienie widoczności wszystkich wprowadzanych zmian w czasie rzeczywistym

System zakładek kontekstowych w ARES Commander wspiera pracę projektową w następującym zakresie:

  • Tworzenie oraz edycja kreskowania
  • Edycja komórek tabeli
  • Edycja podkładów PDF oraz DGN
  • Edycja obrazów oraz odniesień zewnętrznych
  • Edycja elementów komentarza, wymiarów, odnośników pojedynczych i wielokrotnych, oraz oznaczeń tolerancji

Połączenie tabeli w rysunku z Excelem

Dwustronna aktualizacja dzięki połączeniu zawartości tabeli z arkuszem kalkulacyjnym

ARES Commander pozwala na tworzenie tabel, jednak zastosowanie edytora arkuszy kalkulacyjnych jest wygodniejsze zarówno podczas wypełniania tabel, jak również późniejszego zarządzania danymi. Czasami istnieje także konieczność dołączenia do rysunku gotowej tabeli przygotowanej w postaci arkusza kalkulacyjnego. Przepisanie takiej tabeli, albo skopiowanie i wklejenie we właściwym formacie jest bardzo żmudnym zadaniem. W obu tych przypadkach, nowa funkcja umożliwia ograniczenie pracy oraz czasu potrzebnego na wykonanie edycji.

Wszystkie dane zawarte w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel można teraz pobrać oraz ponownie użyć w tabeli utworzonej w ARES Commander. Funkcja pozwala na zdefiniowanie łącza do całego arkusza kalkulacyjnego, określonego zakresu komórek tabeli umieszczonej w rysunku, albo zakresu komórek w programie Excel.

Tryb cyklicznego zaznaczania

Ułatwione wybieranie obiektów rysunkowych spośród wielu sąsiadujących lub nakładających się elementów

System cyklicznego zaznaczenia to rozwiązanie oszczędzające czas podczas pracy z rysunkami posiadającymi duże zagęszczenie elementów leżących blisko siebie, albo nakładających się na siebie. Wyświetlenie specjalnej ikony przy nasunięciu kursora na zaznaczane obiekty oznacza występowanie więcej niż jednego obiektu w danym miejscu. Wskazanie ikony umożliwia wybranie z okna dialogowego właściwego elementu przeznaczonego do edycji.

Nawigator widoków 3D

Szybkie przechodzenie pomiędzy widokami

Funkcjonalność nowego ‘Nawigatora widoków’ pozwala na sprawne przełączanie pomiędzy zdefiniowanymi widokami standardowymi oraz izometrycznymi modelu. Intuicyjny interfejs ‘Nawigatora widoków’ oparty na graficznym wskaźniku orientacji 3D ułatwia szybkie wybieranie odpowiedniego kierunku obserwacji projektu.

‘Nawigator widoków’ jest szczególnie przydatny w środowisku 3D, ponieważ umożliwia łatwe przełączanie między widokami równoległymi oraz perspektywicznymi, ale może być również stosowany z powodzeniem podczas pracy w przestrzeni 2D.

Udostępnianie arkuszy w postaci pakietu

Automatyczne gromadzenie wszystkich elementów projektu udostępnianych współpracownikom

Udoskonalone polecenie ‘Spakuj oraz Idź’ posiada możliwość obsługi zestawów arkuszy. Dzięki temu, można szybko przygotować plik ZIP zawierający wszystkie odniesienia występujące w zestawie arkuszy, definiujące powiązania zarówno z używanymi plikami rysunkowymi, jak również z dołączonymi obrazami oraz podkładami. Zachowanie pełnej struktury folderów z przypisanymi ścieżkami zabezpiecza przed utratą powiązań podczas rozpakowywania projektu.

Tabela zbiorcza arkuszy

System automatycznego wypełniania tabel zbiorczych ogranicza ilość powtarzalnych czynności

Menu kontekstowe ‘Menedżera zestawu arkuszy’ zawiera funkcję pozwalającą na utworzenie tabeli zbiorczej zawierającej listę wszystkich arkuszy oraz zbiorów arkuszy rysunkowych. Dzięki temu można wyeliminować konieczność ręcznego wypełniania tabeli zbiorczej, oraz ponownego wpisywania nazwy arkusza lub innych informacji zawartych w przygotowanym zestawie arkuszy.

Publikowanie arkuszy rysunkowych w formacie DWF/DWFx

Dwa dodatkowe formaty plików wyjściowych rozszerzające działanie polecenia ‘Publikuj jako PDF’

Wprowadzenie obsługi nowych formatów plików wyjściowych rozszerza funkcjonalność ‘Menedżera zestawów arkuszy’ w zakresie eksportu rysunków. Pliki DWF oraz DWFx posiadają dużo bardziej zwartą strukturę w porównaniu z plikami DWG, dzięki czemu lepiej nadają się do przesyłania przez internet. Dwa nowe formaty stanowią dodatkowe uzupełnienie znanej funkcji ‘Publikuj’, umożliwiającej zapisanie projektów w formacie PDF, oraz drukowanie rysunków na papierze.

Dzielenie wielu obiektów

Nowa funkcjonalność rozszerzająca działanie istniejącego polecenia ‘Podziel’

Zastosowanie nowej opcji ‘Wiele’ wprowadzonej w poleceniu ‘Podziel’, umożliwia wybranie kilku elementów, oraz podzielenie ich w punktach przecięcia z liniami cięcia. Funkcja zachowuje wydzielone w ten sposób segmenty w rysunku oraz nie tworzy żadnych odstępów między nimi.

Polecenie ‘Wyrownaj_X’ (ALIGNX)

Dopasowanie wielu rodzajów elementów

Skorzystanie z nowej funkcji ‘Wyrownaj_X’ pozwala na dopasowanie kilku wybranych obiektów rysunkowych różnego typu do położenia elementu bazowego wskazanego w pierwszej kolejności.

System monitorowania komentarzy

Szybkie wyszukiwanie niepowiązanych komentarzy

Funkcjonalność nowego ‘Monitora komentarzy’ umożliwia wyszukanie komentarzy, które utraciły powiązanie z obiektami geometrycznymi, oraz podjęcie stosownego działania w każdym zidentyfikowanym przypadku, polegającego na przywróceniu utraconego przypisania lub usunięciu danego komentarza.

Paleta ‘Inteligentny kalkulator’

Wykonywanie obliczeń bez opuszczania rysunku

‘Inteligentny kalkulator’ jest teraz dostępny w formie bocznej palety narzędziowej, umożliwiającej wykonywanie bieżących obliczeń oraz jednoczesne prowadzenie edycji rysunku.

Jasny      Ciemny

Ciemny styl okien dialogowych

Większa czytelność kluczowych elementów programu oraz mniejsze zmęczenie oczu

Unowocześnione okna dialogowe współgrają z pozostałymi elementami ciemnego interfejsu, takimi jak wstążka programu, pasek stanu, oraz palety narzędziowe. Zmniejszony kontrast między obszarem graficznym rysunku oraz oknami dialogowymi ogranicza zmęczenie oczu. Większa czytelność okien dialogowych w ciemnym stylu w porównaniu ze stylem jasnym, ułatwia dodatkowo wyszukiwanie ikon oraz dostępnych funkcji.


NOWE funkcje BIM w ARES® Commander 2023

Inteligentne rysunki DWG w projektach BIM

Zaledwie dwa lata minęły od wprowadzenia przez Graebert koncepcji wypełniającej lukę branżową pomiędzy obszarem CAD obejmującym dokumentację 2D, a obszarem BIM reprezentowanym przez modele 3D. Funkcjonalność programu ARES Commander została mocno rozbudowana o rozwiązania przeznaczone do opracowywania dokumentacji dla projektów BIM z zastosowaniem rysunków BIM, czyli inteligentnych plików DWG połączonych z projektem. Wersja 2023 wprowadza kolejne nowe narzędzia optymalizujące przepływ danych AEC pomiędzy obszarami 3D oraz 2D.

Wzrastające zainteresowanie systemami modelowania informacji o budynku (BIM) wynika z potrzeby stosowania inteligentnych rozwiązań zapewniających sprawny przepływ danych oraz informacji projektowych używanych w branży AEC. Systemy BIM posiadają jednak pewne ograniczenia – działają doskonale w modelu 3D, ale nie są w stanie przygotować dokumentacji 2D na odpowiednio wysokim poziomie szczegółowości, wymaganym przez specjalistów oraz inne podmioty zaangażowane pośrednio lub bezpośrednio w realizację projektu.

Potrzeba szybkiego i efektywnego udostępniania informacji BIM wszystkim osobom analizującym oraz zatwierdzającym projekt, nadzorującym jego realizację, a także późniejsze utrzymanie sprawia, że standard DWG jest nadal szeroko wykorzystywany w branży AEC. Nawet w organizacjach intensywnie używających BIM, liczba użytkowników CAD tworzących rysunki techniczne jest nadal od 3 do 10 razy większa niż użytkowników systemów BIM 3D.

Podstawowym celem Graebert jest ułatwienie projektantom AEC procesu przygotowania wysokiej jakości rysunków 2D przy równoczesnym zmniejszeniu nakładu pracy.

Zakres funkcjonalności systemu ARES Commander został rozszerzony o specjalne narzędzia dedykowane do obsługi projektów BIM, przeznaczone do tworzenia inteligentnych rysunków DWG połączonych z modelami BIM. Możliwość odczytania w ARES Commander inteligentnych informacji zapisanych w elementach BIM pozwoliła na wprowadzenie automatycznego procesu opracowywania rysunków – bardzo szybkiego oraz łatwego w obsłudze dla użytkowników CAD.

Przygotowanie rysunków BIM to tylko pierwszy krok. Konieczne jest również zapewnienie aktualności dokumentacji podczas zmian wprowadzanych w projekcie BIM. Ponieważ procesy BIM oraz CAD 2D przebiegają w wielu organizacjach równolegle względem siebie, bez zapewnienia odpowiedniej współpracy, dlatego utrzymanie aktualności plików rysunkowych 2D jest bardzo trudne. Rysunki DWG tworzone w ARES Commander zachowują powiązanie z modelem BIM, dzięki czemu mogą zostać automatycznie odświeżone podczas każdej aktualizacji modelu BIM. Nanoszenie bieżących zmian w projekcie jest nieuniknione, lecz zastosowanie inteligentnych rysunków DWG pozwala uniknąć niepotrzebnych i czasochłonnych przeróbek.

Funkcjonalność dostępna na platformie Win 64, macOS oraz Linux

Nawigator widoków w rysunkach BIM

Praktyczne narzędzie w obszarze 2D posiada nieocenioną wartość w projektach 3D

Nowy ‘Nawigator widoków’ jest szczególnie przydatny podczas pracy nad projektami BIM importowanymi do ARES Commander w postaci modeli Revit lub IFC. Ułatwia oglądanie wczytanego modelu pod różnym kątem, oraz przygotowanie rysunków BIM przy użyciu dedykowanych funkcji takich jak ‘Rzut’, ‘Przekrój’ oraz ‘Elewacja’.

Rysunki BIM w pakiecie przenośnym

System pakietowania obsługuje również projekty BIM oraz powiązane odniesienia zewnętrzne

ARES Commander pozwala na wczytanie plików IFC lub Revit, oraz utworzenie niezbędnych rysunków BIM 2D w formacie DWG, takich jak rzuty kondygnacji, widoki elewacji lub przekroje poprzeczne. Efektem działania jest jeden rysunek główny zawierający wczytany projekt, oraz pliki odniesień odpowiadające utworzonym rysunkom BIM. Funkcja ‘Spakuj oraz Idź’ umożliwia łatwe udostępnienie całego projektu w postaci pliku ZIP grupującego wszystkie niezbędne elementy projektu.

Etykiety opisujące elementy BIM: Pomieszczenia oraz powierzchnie

(funkcja dostępna dla IFC, wkrótce również dla REVIT)

Wyświetlanie właściwości istniejących pomieszczeń oraz powierzchni w postaci etykiet

Oznaczenia pomieszczeń oraz powierzchni obiektu stanowią istotną część dokumentacji. Zastosowanie systemu etykiet BIM pozwala na dodawanie do edytowanego rysunku informacji zawartych w dołączonym modelu BIM, zapisanych w postaci właściwości elementów, takich jak na przykład nazwa lub powierzchnia obszaru.

Przypisanie materiałów BIM: Ujednolicone materiały

(funkcja dostępna dla IFC, wkrótce również dla REVIT)

Połączone kreskowanie w przylegających elementach

W przypadku dwóch przylegających obiektów wykonanych z tego samego materiału (np. dwóch sąsiadujących ścian), kreskowanie oznaczające materiał obu elementów jest wyświetlane w postaci pojedynczego obiektu. Funkcja ‘Przypisanie materiałów BIM’ umożliwia wybranie dowolnego elementu modelu BIM (IFC lub RVT) widocznego w ‘Nawigatorze BIM’, oraz wyświetlenie zarówno w modelu, jak również w rysunkach 2D.

Przypisanie materiałów BIM: Ściany warstwowe

(funkcja dostępna obecnie tylko dla IFC)

Rozszerzona funkcjonalność obsługuje teraz ściany złożone z wielu materiałów

Widoczność elementów projektu zostaje dopasowana do standardów graficznych używanych do oznaczania materiałów (drewno, stal, itp.). Funkcja ‘Przypisanie materiałów BIM’ działa poprzez dopasowanie nazwy określonego materiału występującego w modelu BIM do nazwy odpowiadającego materiału w ‘Bibliotece materiałów’ programu ARES. Wprowadzenie tego rodzaju przypisania powoduje automatyczne ujednolicenie wyświetlania wszystkich obiektów wykonanych z tego samego materiału. System przypisywania materiałów został teraz dodatkowo rozbudowany o obsługę ścian warstwowych. Element BIM tego typu posiada zwykle kilka warstw reprezentowanych przez style graficzne odpowiadające różnym rodzajom zastosowanych materiałów (np. izolacja posiada inne kreskowanie niż cegła).

Obsługa plików programu Revit 2022

Import plików RVT od wersji 2011 do 2022

Zapewnienie zgodności z formatem zapisu plików programu Revit 2022 umożliwia użytkownikom ARES Commander 2023 tworzenie rysunków BIM na bazie modeli zapisywanych w najnowszych plikach RVT.

NOWE narzędzia TRINITY w ramach
subskrypcji ARES® Commander 2023

Nowoczesne funkcje wspierające współpracę oraz pracę zespołową w projektach DWG

ARES Trinity nie jest pakietem trzech oddzielnych programów, lecz spójnym systemem stanowiącym w pełni zintegrowane rozwiązanie CAD dedykowane do zastosowań 2D/3D. Połączenie technologii chmurowej oraz mobilnej z tradycyjną platformą desktop, otwiera nowe możliwości organizowania pracy w sektorze CAD, a także usprawnia współdziałanie wszystkich członków zespołu projektowego, bez względu na ich lokalizację oraz rodzaj używanych urządzeń. Wersja 2023 oferuje jeszcze większy poziom elastyczności dzięki nowym systemom licencjonowania, rozszerzonym funkcjom wejścia oraz wyjścia, a także udoskonalonemu interfejsowi użytkownika zapewniającemu wygodniejszą pracę.

Najszerszy zakres integracji przyłączanych danych CAD

Pełną wartość nowoczesnego systemu CAD można poznać dopiero po przyłączeniu do używanego środowiska CAD serwisów wykorzystywanych do przechowywania danych projektowych w postaci plików rysunkowych DWG.

ARES Trinity zapewnia sprawną integrację z głównymi serwisami chmurowymi, jak: Google Drive, OneDrive, Box, Dropbox, czy Sharepoint. Ponadto, podczas udostępniania rysunków można również skorzystać z gotowego do użycia bezpłatnego serwisu ARES Kudo.

Zapewnienie obsługi wiodących rozwiązań branżowych, takich jak na przykład Trimble Connect lub Onshape, umożliwia użytkownikom ARES korzystającym z tych serwisów zintegrowanie plików DWG razem z innymi powiązanymi danymi projektowymi.

Podmioty korzystające z rozwiązań AWS posiadają możliwość połączenia ARES Trinity z folderem S3 firmy AWS, przy użyciu metadanych zarządzanych przez ARES Kudo (DynamoDB).

Nasza koncepcja Trinity jest w stanie spełnić oczekiwania zaawansowanych odbiorców wymagających dodatkowego zabezpieczenia informacji przechowywanych w chmurze. Zastosowanie protokołu WebDAV umożliwia przyłączenie prywatnego serwera, jak również serwisów chmurowych, oraz systemów do zarządzania plikami innych dostawców, takich jak Nextcloud czy ownCloud.

Dbamy również o to, aby administratorzy posiadali pełną kontrolę dostępu do przyłączonych danych, oraz, aby mogli ograniczyć korzystanie z niektórych serwisów chmurowych wykorzystywanych w swoich organizacjach.

Chmurowa licencja sieciowa (dostępna wkrótce)

Nowe rozwiązanie umożliwiające współdzielenie licencji ARES Commander, ARES Touch oraz ARES Kudo

Nowa licencja sieciowa o nazwie ‘Flex Cloud’ pozwala na udostępnianie grupie użytkowników posiadanej puli licencji Trinity, zapewniającej dostęp do ARES Commander, ARES Touch lub ARES Kudo. Chmurowa licencja sieciowa znajduje zastosowanie w przypadku minimum 3 stanowisk, współdzielonych wymiennie przez większą liczbę użytkowników. Podczas uruchomiania programu konieczne jest posiadanie dostępu do internetu. Każdy użytkownik logujący się do jednego z trzech programów, pobiera jedną licencję z puli, która tym samym staje się niedostępna dla innych osób. Brak aktywności w programie przez ponad 60 minut powoduje zwrócenie licencji do puli, oraz ponowne udostępnienie innym osobom.

Chmurowa licencja sieciowa jest dostępna w postaci licencji czasowych na okres 1 roku lub 3 lat. Inaczej niż w przypadku standardowej licencji sieciowej, licencja typu ‘Flex Cloud’ nie wymaga, aby wszyscy użytkownicy korzystający z przypisanej puli licencji znajdowali się w jednym miejscu. Osoby współdzielące określony pakiet licencji mogą przebywać w biurze, albo poza nim, w biurze domowym, w innym mieście, czy nawet w innym kraju – mogą pracować w dowolnym miejscu oraz czasie.

Pakiet mobilności: ARES Kudo + ARES Touch

Sposób na rozszerzenie zespołu projektowego

Nowy pakiet mobilności stanowi połączenie licencji dwóch programów, umożliwiających temu samemu użytkownikowi korzystanie z ARES Kudo (CAD w chmurze) oraz ARES Touch (CAD mobilny). Stanowi doskonałe rozwiązanie dla współpracowników zewnętrznych, a także ekspertów oraz menedżerów, którzy nie zajmują się samodzielnym przygotowaniem rysunków, ale korzystają z nich często podczas realizacji projektu.

  • ARES Kudo posiada pełny zestaw funkcji 2D służących do przeglądania, modyfikowania i komentowania rysunków projektowych na dowolnym komputerze, bezpośrednio w oknie przeglądarki internetowej.
  • ARES Touch umożliwia wykonanie tego samego zakresu czynności przy użyciu smartfonów oraz tabletów z systemem iOS lub Android.

Pakiet mobilności udostępnia także wszystkie nowoczesne narzędzia Trinity usprawniające pracę zespołową, pozwalające na przesyłanie innym użytkownikom cennych opinii przekazywanych przy użyciu komentarzy tekstowych, nagrań głosowych, znaczników tekstowych, oraz zdjęć wykonanych za pomocą urządzeń mobilnych. Użytkownicy mogą również udostępniać innym osobom bezpłatne linki do odczytu, oraz korzystać z powiadomień e-mail, pozwalających na śledzenie bieżących aktywności wykonywanych w ramach projektu.

Dostęp przez portale społecznościowe

Logowanie do konta Graebert przy użyciu danych dostępowych do serwisu Google

Podczas uruchamiania programów Graebert oraz ‘Portalu Użytkownika Graebert’ można zastosować funkcję jednokrotnego logowania (SSO). Możliwość wykorzystania uwierzytelniania Google nie wymaga pamiętania indywidualnej nazw użytkownika oraz hasła do posiadanego konta.

Okna dialogowe otwierania i zapisywania dopasowane do serwisów chmurowych

Szybki dostęp do rysunków w chmurze podczas otwierania lub zapisywania plików

Nowe okna dialogowe stosowane w poleceniach ‘Otwórz’ oraz ‘Zapisz’ zapewniają wygodny dostęp do plików rysunkowych przechowywanych w chmurze. Otwieranie lub zamykanie pliku rysunkowego można wykonywać tak jak do tej pory lub skorzystać z lokalizacji w serwisach chmurowych. Polecenia ‘OtworzZChmury’ i ‘ZapiszWChmurze’ są nadal dostępne, jednak aktualny system obsługi plików projektowych korzysta z nowych okien dialogowych ‘Otwórz’ oraz ‘Zapisz’.

Jednolity system udostępniania danych w ARES Commander, Touch i Kudo

Ulepszone okno dialogowe ‘Uprawnienia dostępu’

Zmodyfikowany wygląd okna dialogowego ‘Uprawnienia’, oraz czytelny rozkład przycisków funkcyjnych, ułatwia przypisywanie odpowiednich uprawnień do udostępnianych plików rysunkowych.

Ulepszone drukowanie PDF w ARES Touch

Możliwość zaznaczania oddzielnych fragmentów projektu eksportowanych do pliku PDF

Dotychczasowa funkcjonalność aplikacji mobilnej pozwalała na eksport do formatu PDF jedynie całości modelu lub arkuszy rysunkowych. Aktualnie można eksportować określone fragmenty projektu wybierane przy użyciu okna, albo zawierające geometrię zaznaczoną w aktywnej zakładce modelu lub wybranego arkusza programu ARES Touch.

Obsługa drukarki chmurowej w ARES Touch

Drukowanie rysunków z urządzenia przenośnego

Oprócz drukowania w formacie PDF, ARES Touch oferuje teraz możliwość druku rysunków na każdej drukarce przeznaczonej do pracy w chmurze. Dotyczy to drukarek zgodnych z Apple AirPrint™, jak również oferujących podobne usługi drukowania dla systemu Android przy użyciu Wi-Fi® Direct, albo chmury.

Import PDF w ARES Kudo

Zamiana rysunku PDF na DWG w trybie online

Popularne polecenie ‘Import PDF’, używane już wcześniej w programie w ARES Commander, jest teraz dostępne w ARES Kudo w trybie online. Funkcjonalność jest szczególnie przydatna w przypadku plików DWG wyeksportowanych do formatu PDF, które wymagają dalszej edycji. Podczas zamiany projektu z powrotem na format DWG można wybrać zakres stron wczytywanych z konwertowanego pliku PDF zawierającego wiele stron (wszystkie lub wybrane).

POZNAJ NOWĄ FUNKCJONALNOŚĆ WCZEŚNIEJSZYCH WERSJI