WCZEŚNIEJSZE WERSJE

Nowoczesna edycja DWG na platformie desktop, mobilnej, oraz w chmurze

Koncepcja ‘Trinity of CAD’ oferuje wyjątkową elastyczność w trakcie projektowania. ARES Commander udostępnia przyjazne oraz stabilne środowisko codziennej pracy projektowej, oparte na systemie desktop zainstalowanym na lokalnym komputerze. Pełna integracja z dwoma naszymi systemami działającymi na platformie mobilnej i chmurowej umożliwia usprawnienie komunikacji oraz wzrost efektywności pracy.

NAJWAŻNIEJSZE NOWE FUNKCJE ARES® COMMANDER 2022

Rozszerzone porównywanie rysunków

Porównanie dwóch wybranych wersji danego rysunku umożliwia zaznaczenie różnic za pomocą kolorów

Rozszerzona funkcjonalność palety ‘Porównanie rysunków’ zawiera nowe narzędzia do obsługi plików chmurowych. Dzięki temu można teraz porównać plik lokalny z nową wersją projektu przechowywaną w chmurze, aby następnie szybko znaleźć różnice między dwoma rysunkami chmurowymi, albo zestawić ze sobą dwa pliki zapisane lokalnie.

Komentarze w trybie offline

Funkcje palety ‘Komentarze’ w plikach lokalnych

Wcześniejsza wersja palety ‘Komentarze’ mogła być stosowana tylko w przypadku plików chmurowych zapisywanych w trybie online. Rozszerzona funkcjonalność palety działa teraz w trybie offline i umożliwia korzystanie z komentarzy w plikach lokalnych, ponieważ zostają zapisane w tym samym folderze co powiązany rysunek.

Drukowanie oraz zestawy arkuszy rysunkowych

Realizacja dużych projektów wymaga publikowania znacznej liczby rysunków oraz arkuszy rysunkowych. Niezależnie od tego, czy końcowy wydruk ma mieć klasyczną papierową postać, czy formę pliku PDF, drukowanie wielu wersji różnych projektów jest zawsze dużym wyzwaniem. Menedżer zestawów arkuszy ułatwia tworzenie konfiguracji niezbędnych elementów projektu przez wybranie układów stron umieszczonych w różnych plikach rysunkowych. Arkusze wchodzące w skład zestawu można organizować przy użyciu zbiorów arkuszy zawierających powiązane rysunki i ułatwiających drukowanie we właściwej kolejności. Skonfigurowany w ten sposób projekt jest przez cały czas gotowy do druku, nawet w trakcie równoczesnego korzystania z wielu rysunków przez kilku użytkowników.

Zmiana wprowadzona przez Graebert w zakresie obsługi drukowania przyspiesza określanie ustawień druku i ułatwia rozpoczęcie pracy nowym użytkownikom ARES Commander. Znajomo wyglądający interfejs programu zapewnia bezproblemową współpracę w ramach projektów realizowanych wspólnie przy zastosowaniu AutoCAD albo ARES Commander.

Zmieniona obsługa funkcji drukowania

Ulepszone okno dialogowe drukowania oraz nowe okno dialogowe ustawień druku do plików PDF

Zmiany interfejsu użytkownika zwiększają efektywność pracy oraz umożliwiają bardziej intuicyjny sposób korzystania z poleceń programu dla osób przechodzących z innych systemów CAD, takich jak na przykład AutoCAD. Wbudowana drukarka PDF posiada nowe okno dialogowe do konfiguracji ustawień plików PDF, określające zarówno jakość grafiki wektorowej i rastrowej, jak również opcje dodawania warstw oraz hiperłączy, a także osadzanie czcionek TrueType.

Obsługa oraz udostępnianie plików DST

Import, edycja i udostępnianie zestawów arkuszy

Wprowadzenie formatu DST umożliwia udostępnianie konfiguracji zestawów arkuszy rysunkowych zarówno innym użytkownikom korzystającym z programu ARES, jak również osobom używającym innych systemów CAD, takich jak AutoCAD, oraz podobnie działające platformy projektowe.

Menedżer zestawów arkuszy

Nowy ‘Menedżer zestawów arkuszy’ posiada funkcje do tworzenia i organizacji zestawów arkuszy, oraz zarządzania arkuszami w wielu plikach rysunkowych

Tworzenie i modyfikacja zestawów arkuszy
Zestaw arkuszy umożliwia grupowanie odpowiednio wybranych układów stron i zakładek arkuszy znajdujących się w różnych rysunkach, pozwala także na tworzenie nowych arkuszy przy użyciu istniejących szablonów. Cały projekt zostaje zapisany w jednym miejscu z użyciem przejrzystej struktury ułatwiającej drukowanie w dowolnej chwili.

Zarządzanie etykietami i właściwościami elementów
Dostosowuje wygląd znaczników, widok etykiet, oraz bloków tytułowych przy użyciu wybranych kształtów oraz pól i właściwości obiektów.

Publikowanie arkuszy rysunkowych

Drukowanie zestawu rysunków w formie papierowej lub w postaci pliku PDF

Wystarczy wybrać druk papierowy lub opcję zapisu do pliku PDF, aby opublikować cały projekt (lub tylko określony fragment) za pomocą pojedynczej operacji. Proces drukowania jest wykonywany w tle i nie zakłóca dalszej pracy.

Tworzenie szablonów z zestawami arkuszy

Rozszerzenie zakresu plików DWT o zestawy arkuszy podnosi funkcjonalność szablonów rysunkowych

Format DWT jest stosowany w systemie ARES oraz innych systemach CAD do tworzenia szablonów zawierających skonfigurowane wcześniej warstwy, style, bloki, układy arkuszy, a także wiele innych istotnych elementów rysunku. Przygotowany film pokazuje możliwość zastosowania opisanej funkcjonalności w zestawach arkuszy rysunkowych.

Nowe możliwości obiektów typu splajn

Rozbudowany zakres działania funkcji SPLAJN oraz EDYCJASPLAJNU

Podczas tworzenia elementów typu splajn można teraz stosować punkty dopasowania albo wierzchołki kontrolne. Rozszerzona funkcjonalność polecenia EDYCJASPLAJNU umożliwia modyfikowanie parametrów oraz właściwości splajnów, pozwala też na zamianę polilinii o kształcie dopasowanym do splajnu na rzeczywiste obiekty typu splajn.

Polecenie KOPIUJZAGNIEZDZONE

Bezpośrednie kopiowanie zagnieżdżonych bloków, odniesień zewnętrznych oraz podkładów DGN

Wykonanie kopii zagnieżdżonych obiektów wymagało do tej pory wcześniejszego rozbicia elementu nadrzędnego.

Nowa funkcja KOPIUJZAGNIEZDZONE umożliwia sprawne kopiowanie obiektów umieszczonych wewnątrz bloków, odniesień zewnętrznych i podkładów DGN, oraz bezpośrednie wstawianie ich w obszarze aktualnego rysunku.

NOWA funkcjonalność BIM w ARES® Commander 2022

Inteligentne rysunki DWG na bazie projektów BIM

W wersji 2020 Graebert rozpoczął wdrażanie planu wypełnienia międzybranżowej luki między obszarem CAD z rysunkami 2D, oraz BIM z modelami 3D. Nowa funkcjonalność rysunków BIM wprowadzona w wersji 2022 systemu ARES Commander jest kolejnym krokiem w kierunku zamierzonego celu, jakim jest utworzenie najlepszej w swojej klasie platformy CAD przeznaczonej do opracowywania dokumentacji dla projektów BIM.

Dwie dekady po pojawieniu się systemów BIM w sprzedaży, oprogramowanie tego typu jest powszechnie uznawane za platformę zapewniającą sprawną współpracę w zakresie projektów budowlanych. Pomimo tego, nawet w organizacjach intensywnie stosujących BIM, liczba użytkowników rysunków 2D przewyższa od 3 do 10 razy użytkowników BIM.

Okazuje się,że zapotrzebowanie na rysunki 2D nie tylko nie spada, ale przeciwnie, jest napędzane przez rozwój technologii BIM. Wykorzystanie rysunku technicznego pozwala na opracowanie dokumentacji dla projektów BIM na wyższym poziomie szczegółowości, istotnym ze względów wykonawczych, operacyjnych i konserwacyjnych. Wprowadzenie szczegółów w rysunkach 2D znacząco ułatwia udostępnianie oraz sprawdzanie projektu w porównaniu z plikami BIM 3D ukrywającymi dołączone informacje we właściwościach poszczególnych elementów BIM.

Konsekwencją tego stanu rzeczy jest rosnąca potrzeba stosowania efektywnej metody opracowywania dobrej dokumentacji technicznej 2D, pozwalającej zastąpić rysunki 2D o zbyt niskiej jakości generowane automatycznie za pomocą systemów BIM.

Zastosowana w nowej wersji programu ARES Commander funkcjonalność pozwalająca na odczytanie informacji przyłączonych do elementów BIM, oraz umożliwia utworzenie automatycznych rysunków bezpośrednio na bazie modelu projektu. ARES Commander stanowi idealną platformę służącą do realizacji tego rodzaju zadań, ponieważ przenosi do rysunków wszystkie dane BIM, przy równoczesnym zachowaniu stałego powiązania z dołączonymi plikami BIM.

Automatyczne rysunki BIM: Materiały

Definiowanie wyglądu elementów BIM za pomocą stylów wyświetlania powiązanych z nazwami materiałów

Wystarczy tylko raz przypisać do każdego materiału odpowiedni kolor, kreskowanie lub styl graficzny, aby ustawić automatyczny sposób wyświetlania elementów we wszystkich rysunkach. Takie rozwiązanie pozwala na przykład na ustalenie określonego wzoru kreskowania stosowanego do wyświetlania wybranego rodzaju ściany.

Automatyczne rysunki BIM: Etykiety

Automatyczne etykiety BIM dla drzwi, okien, schodów, oraz elementów tworzonych na bazie projektów BIM

Etykiety BIM pokazują wybrane informacje graficzne i właściwości przypisane do wskazanych elementów projektu, podlegające automatycznej aktualizacji podczas wprowadzania zmian w modelu BIM.

Automatyczne rysunki BIM: Wymiary

Inteligentne wymiarowanie ścian oraz innych elementów rysunków BIM

Zastosowanie funkcjonalności automatycznego wymiarowania wybranych obiektów w rysunkach BIM przyspiesza tworzenie rysunków. Automatyczna aktualizacja wymiarów BIM skraca czas potrzebny na późniejszą modyfikację.

Funkcjonalność BIM na Mac oraz Linux

Wszystkie polecenia BIM programu ARES Commander dostępne są również na platformie Mac oraz Linux

Wersja 2022 oferuje obecnie na wszystkich platformach systemowych kompletny zestaw narzędzi oraz funkcji BIM dostępnych wcześniej tylko dla wersji Windows.

NOWA funkcjonalność TRINITY w subskrypcji ARES® Commander 2022

Nowoczesna komunikacja w projektach DWG

ARES Trinity integruje systemy CAD na platformie desktop, mobilnej i chmurowej, tworzące kompleksowe rozwiązanie ułatwiające współpracę wewnątrz zespołu projektowego, oraz z pozostałymi osobami realizującymi projekt, bez względu na miejsce oraz wykorzystywane urządzenia. Powiadomienia e-mail dostępne w wersji 2022 ułatwiają śledzenie wpisów oraz zmian naniesionych przez kolegów z zespołu, a także komentarzy wprowadzonych przez osoby używające linków tylko do odczytu. Rozszerzone polecenia służące do obsługi online ograniczają kłopoty z przesyłaniem plików między osobami obejmują bezpłatny serwis ARES Kudo Drive oraz integrację z kolejnymi serwisami chmurowymi.

Największy wybór rozwiązań przeznaczonych do integracji danych CAD

Wartość nowoczesnych platform CAD zależy w dużej mierze od możliwości dołączania do programu CAD informacji oraz danych projektowych zapisywanych w formie plików rysunkowych DWG, bez względu na ich realne położenie. ARES Trinity zapewnia pełną integrację z API najpopularniejszych i najczęściej stosowanych serwisów chmurowych. Podmioty stosujące rozwiązania AWS mogą także korzystać z bezpośredniej integracji folderów S3 używanych w firmie, obsługiwanej np. przez system plików Nextcloud.

Zastosowanie dedykowanego linku umożliwia skonfigurowanie dostępu do prywatnych serwerów zgodnych z protokołem WebDAV. Zapewniamy administratorom zachowanie pełnej kontroli oraz możliwość wprowadzenia własnych ograniczeń w zakresie dostępu do serwisów chmurowych, których nie można używać wewnątrz danej organizacji.

Serwis chmurowy ARES Kudo Drive

Bezpłatny serwis online zawierający gotowe do użycia przykładowe pliki rysunkowe DWG ułatwiające sprawdzenie kompletnego zakresu funkcjonalności systemu zarówno przez osoby korzystające już wcześniej z ARES Commander, jak również przez zupełnie nowych użytkowników programu ARES CAD.

Wygodny sposób sprawdzenia działania technologii Trinity w ARES Commander, ARES Touch, oraz ARES Kudo.

Korzystanie z serwisu chmurowego podnosi bezpieczeństwo, a także usprawnia dostęp do plików oraz zarządzanie wersjami. Mechanizm sprawnej synchronizacji plików między osobami i urządzeniami umożliwia rozpoczęcie pracy na komputerze w biurze, oraz kontynuację w domu, lub nawet na placu budowy za pomocą smartfona i tabletu.

Bez względu na miejsce wykonywania pracy, system zapewnia szybki dostęp do najnowszej wersji projektu, a także do historii plików rysunkowych pozwalającej w razie potrzeby na wczytanie jednej z wcześniejszych wersji projektu. Zastosowanie linku ‘tylko do odczytu’ eliminuje ryzyko związane z przesyłaniem plików w postaci załączników, oraz pozwala na udostępnienie projektu współpracownikom w celu uzyskania komentarzy dodawanych w postaci zdjęć, komunikatów głosowych i notatek tekstowych. Użytkownicy posiadają możliwość zarządzania dostępem do plików, nawet przy bardzo dużej liczbie osób korzystających z tej formy komunikacji.

Rozszerzona integracja z Google Drive

Dysk Google wraz z obsługą dysków współdzielonych oraz integracja ARES Kudo z Google Workspace

Użytkownicy biznesowi i korporacyjni korzystający z serwisu Google mają teraz zapewniony pełny dostęp do plików rysunkowych DWG przechowywanych w folderze Mój Dysk, oraz na dyskach współdzielonych.

Integracja z serwisem Google Workspace pozwala także użytkownikom na otwieranie i bezpośrednią edycję plików chmurowych DWG w trybie online przy użyciu modułu ARES Kudo (drive.google.com).

Integracja z nowymi serwisami chmurowymi

Tworzenie i modyfikacja plików DWG zapisanych w Trimble Connect, Hancom Space, oraz Microsoft SharePoint

Trimble Connect
ARES Trinity zapewnia użytkownikom Trimble możliwość przechowywania projektów DWG w Trimble Connect oraz modyfikacji w ARES Commander, ARES Kudo i ARES Touch, bez potrzeby ciągłego pobierania i przesyłania plików, jak w przypadku innych programów CAD opartych na standardzie DWG. System kontrolujący dostęp użytkownika połączony z centralną lokalizacją plików w zasobach Trimble Connect eliminuje możliwość równoczesnej edycji.

Hancom Space
Użytkownicy korzystający z Hancom Office, wiodącego pakietu biurowego w Korei Południowej, mogą używać pliki przechowywane na platformie Hancom Space bez opuszczania ARES Commander, ARES Cloud, czy ARES Kudo.

Microsoft SharePoint
Podobnie jak w przypadku plików obsługiwanych za pomocą serwisu Microsoft OneDrive i OneDrive for Business, ARES Trinity pozwala teraz na tworzenie oraz edycję plików DWG bezpośrednio w zasobach Microsoft SharePoint.

Powiadomienia w postaci wiadomości e-mail

Możliwość włączenia i wyłączenia systemu powiadomień informującego o nowych modyfikacjach, komentarzach oraz oznaczeniach umieszczanych w edytowanych plikach rysunkowych.

Zarządzanie ustawieniami powiadomień
Cztery różne poziomy definiujące częstotliwość otrzymywania powiadomień – od ‘nigdy’ do ‘po każdej modyfikacji’.

Wszystkie aktualne zmiany w jednej wiadomości e-mail
Każdy udostępniany w ten sposób raport obejmuje wszystkie zmiany wprowadzone ostatnio w aktualnym rysunku, pokazuje podgląd projektu, historię modyfikacji, komentarze i oznaczenia dodawane przez innych użytkowników.

Transkrypcja powiadomień głosowych
Wbudowany system automatycznej transkrypcji zamienia każdy nowo zarejestrowany komentarz głosowy na tekst.

Automatyczne opisywanie oznaczeń graficznych
Zastosowanie sztucznej inteligencji do analizy zawartości zdjęć dodawanych za pośrednictwem palety ‘Komentarze’, oraz dodawanie automatycznych opisów, jeśli zawierają takie elementy jak ludzie, tekst, albo niewłaściwe treści.

Otwieranie pliku bezpośrednio z wiadomości email
Link widoczny w otrzymanej wiadomości e-mail umożliwia otworzenie rysunku w ARES Kudo zaraz po przeczytaniu komentarzy. Pliki projektowe można również otwierać przy użyciu ARES Commander oraz ARES Touch, jeśli zostały zainstalowane na aktualnie używanym urządzeniu.

Historia wersji projektu

Pełna widoczność osób modyfikujących rysunki, porównanie wybranych wersji, wyszukiwanie nowych elementów, odwracanie wprowadzonych zmian, oraz przywracanie starszych wersji

Korzystanie z wielu wersji plików projektowych powoduje zamieszanie oraz konieczność wprowadzania przeróbek. Zapisanie całej historii zmian w jednym pliku usprawnia wymianę danych i ogranicza powstawanie błędów.

Funkcjonalność palety ‘Historia wersji’ pozwala na wycofanie zmian wprowadzonych wcześniej w rysunku, a także wyróżnienie oraz podświetlenie nowych elementów umieszczonych w pliku przez innego użytkownika.

Oznaczenia z własnymi znacznikami

Przypisywanie znaczników tekstowych do elementów: ‘ZATWIERDZONY’, ‘DO SPRAWDZENIA’, itp.

Wprowadzony wcześniej system znaczników standardowych tekstowych został aktualnie rozszerzony o możliwość konfigurowania niestandardowych znaczników tworzonych na bazie tekstów wpisywanych przez użytkownika.

Wygodne oznaczenia w linkach do odczytu

Link URL umożliwia bezpłatne przeglądanie rysunków w trybie online, oraz gromadzenie opinii lub uzyskanie potwierdzeń przy użyciu komentarzy i oznaczeń

Osoby zaangażowane w realizację projektu nie potrzebują ani programu, ani fachowej wiedzy CAD, aby korzystać z możliwości udostępniania opinii przy użyciu linków do odczytu. Narzędzia dostępne w przeglądarce umożliwiają dodawanie własnej zawartości w postaci tekstu, nagrania głosowego, dołączonych zdjęć, albo oznaczeń w formie znaczników tekstowych. Nawet osoby, które nie posiadają doświadczenia CAD mogą bez trudu nagrać komentarz głosowy oraz powiązać z odpowiednimi elementami rysunku.

Usprawnione zarządzanie linkami do odczytu

Nowe ustawienia definiujące datę ważności linku oraz wprowadzające zabezpieczenie za pomocą hasła

Zastosowanie linków tylko do odczytu jest najłatwiejszą, najszybszą oraz najbezpieczniejszą metodą przydzielania uprawnień umożliwiających przeglądanie dokumentacji.

Link do odczytu może posiadać nieograniczoną ważność, albo zostać ustawiony na określony czas. Wprowadzenie własnego hasła pozwala na zabezpieczenie udostępnianego linku. Przydzielony w taki sposób dostęp może zostać odebrany w każdej chwili przez wyłączenie działania linku.

Linki do odczytu w ARES Touch

Tworzenie linków tylko do odczytu w wersji mobilnej

Funkcjonalność tworzenia i udostępniania linków tylko do odczytu działająca wcześniej w ARES Commander oraz ARES Kudo, jest dostępna również w ARES Touch.