ARES® Commander 2017 – Nowe funkcje

System ARES CAD oferuje użytkownikowi znacznie więcej niż tanie programy do tworzenia oraz modyfikacji rysunków DWG. Inwestując nieustannie w rozwój programu, wzbogacamy każdą nową wersję o kolejne innowacyjne rozwiązania podnoszące produktywność pracy.


Najważniejsze nowe funkcje ARES Commander 2017


ARES Touch na Android® oraz na iOS®

Nowy interfejs użytkownika oraz nowa wersja na platformę iOS

Tworzenie, modyfikacja, wprowadzanie komentarzy i udostępnianie rysunków DWG poza biurem! ARES Touch jest najbardziej kompletnym rozwiązaniem CAD przeznaczonym zarówno na tablety i smartfony Android jak i iOS. ARES Touch otrzymał również zupełnie nowy ciemny interfejs użytkownika, zastosowany w ARES Commander 2017. Przy zakupie ARES Commander licencję ARES Touch otrzymujesz bez dodatkowych opłat¹!

Więcej informacji


Nowa koncepcja “Trinity” - nowy wspólny interfejs

Nowy ciemny interfejs użytkownika wprowadza nowe funkcje oraz unifikuje wygląd wszystkich programów wchodzących w skład systemu ARES CAD

Nowy interfejs ‘Dark UI’ wpisuje się w unikalną koncepcję Graebert o nazwie “Trinity”, zakładającą korzystanie z jednego systemu na platformie desktop, mobilnej oraz w chmurze. Poza nowoczesnym wyglądem wprowadzono udoskonalenia w postaci automatycznie ukrywanych palet, uzupełnianych wpisów w linii poleceń, historii cofania/przywracania oraz ekranu początkowego.

Zobacz film


Portal użytkownika do zarządzania licencjami oraz urządzeniami

Maksymalna elastyczność, korzystanie z licencji na dowolnym komputerze

Nowy ‘Portal użytkownika’ ułatwia zarządzanie posiadanymi licencjami oraz subskrypcjami. Z posiadanych licencji można korzystać na dowolnym komputerze. W praktyce, ten sam użytkownik może aktywować swoją licencję równocześnie nawet dwóch komputerach, a następnie wylogować w dowolnej chwili aby skorzystać z licencji na innych komputerach.

Zobacz film


Uchwyty wielofunkcyjne

Opcje szybkiej edycji pojawiają się przy najechaniu kursorem na uchwyty końcowe lub w środku obiektu

Przesunięcie kursora nad uchwytem obiektu uaktywnia nowe menu kontekstowe oferujące funkcje szybkiej edycji. Zakres dostępnych poleceń może być różny i zależy od rodzaju obiektów: edycja długości, rozciąganie obiektu w punktach końcowych, zmiana promienia łuku, dodanie wierzchołka polilinii lub zamiana łuku na polilinię.

Zobacz film


Udoskonalona edycja polilinii

Dodanie wierzchołka w środku segmentu, zamiana segmentu na łuk lub linię

Nowe opcje polecenia ‘Edycja polilinii’ przyspieszają pracę podczas edycji polilinii. Pozwalają zamienić segment łukowy na linię lub odwrotnie, albo dodać nowy wierzchołek w środku segmentu oraz zmienić jego lokalizację. Inne nowe opcje umożliwiają nadanie zbieżności oraz odwracanie kierunku.

Zobacz film


Kąty względne oraz wprowadzanie współrzędnych

Za pomocą “@” można wprowadzić kąt mierzony od ostatniego segmentu

Symbol “@” może być teraz również wykorzystany do wprowadzania kątów względnych, podobnie jak wcześniej do wpisywania odległości względnych. Taka unikalna funkcjonalność znacząco upraszcza wprowadzanie współrzędnych dla kolejnych segmentów linii oraz polilinii.

Zobacz film


Funkcje przycinania dla kreskowania oraz wypełnienia

Niezrównana elastyczność edycji kształtu kreskowania oraz wypełnienia gradientowego

Dobrze znane funkcje ‘Przytnij’ oraz ‘Zaawansowane przycięcie’ mogą być teraz stosowane do edycji kreskowania oraz wypełnienia gradientowego, dzięki czemu edycja kształtu takich obszarów nigdy wcześniej nie była łatwiejsza. Rozdzielone podczas edycji obszary kreskowania oraz wypełnienia zachowują wzajemne powiązania i stanowią nadal jeden obiekt.

Zobacz film


Zaawansowana konwersja PDF do formatu DWG

Nowa funkcjonalność pozyskuje więcej informacji z pliku PDF

Poza zamianą plików PDF na DWG oraz ich wsadowego przetwarzania do tego formatu. ARES Commander pozwala obecnie na odtworzenie struktury warstw oraz ich nazw, jak również na zachowanie stylów linii oraz szerokości linii obiektów.

Zobacz film


Szybkie wstawianie linii środkowych

Linie środkowe można umieszczać pomiędzy parą linii, współśrodkowych łuków oraz segmentów polilinii

Przydatna funkcjonalność, często wykorzystywana w projektach mechanicznych może być pomocna również w innych przypadkach. Polecenie ‘Linia środkowa’ rysuje linię w środku odległości pomiędzy parą wybranych obiektów. Taka linia ma od razu przypisywany styl linii typu CENTER a jej końce można odpowiednio dopasowywać.

Zobacz film


Szyk obiektów wzdłuż dowolnej ścieżki

Kopiowanie obiektów wzdłuż ścieżki określonej przez inny obiekt

Polecenie umożliwia rozmieszczanie wielu kopii wybranego obiektu wzdłuż linii, polilinii, łuku, okręgu, elipsy lub splajnu. Dostępne opcje pozwalają zmieniać ustawienia w zależności od odległości oraz ilości kopiowanych obiektów, jak również określają sposób ułożenia elementu względem wybranej ścieżki.

Zobacz film


Podział linii wymiarowych

Korekta linii wymiarowych i linii pomocniczych dla uniknięcia nakładania

Funkcjonalność ‘Podziel wymiar’ pomaga podnieść czytelność komentarzy rysunku. Pozwala na podzielenie linii wymiarowej lub pomocniczej linii wymiarowej w przypadku, gdy pokrywają się z innymi obiektami.

Zobacz film


Zaawansowana edycja atrybutów bloku

Nowe okno dialogowe do edycji właściwości oraz atrybutów bloku

Po wybraniu jednego lub kilku bloków tego samego typu, pojawia się okno dialogowe, w którym można zmienić jeden lub więcej atrybutów albo zmodyfikować właściwości bloku takie jak warstwa, styl linii, kolor, styl tekstu, oraz wiele innych.

Zobacz film


Dynamiczny podgląd wydruku

Zmienione okno dialogowe ustawień drukowania przyspiesza pracę

Przebudowane okno dialogowe drukowania posiada funkcję dynamicznego podglądu, pokazującego w wierny sposób wyglądał rysunku po wydrukowaniu. Dopasowanie właściwych ustawień wydruku odbywa się w jednym miejscu, dlatego nie trzeba przełączać się pomiędzy oknami podglądu oraz ustawień.

Zobacz film


Więcej poleceń w grupie ‘Dodatkowych narzędzi’

Kolejne nowe funkcje pomagające w wykonywaniu żmudnych zadań - teraz również dostępne na Mac oraz Linux

Szybki rzut oka na rozszerzone menu lub zakładkę wstążki o nazwie ‘Dodatkowe narzędzia’ pozwala odkryć wiele nowych funkcji ułatwiających zarządzanie rzutniami, import/eksport stylów wymiarowych, tworzenie przejrzystych tabel tekstowych, skalowanie bloków, określanie kolejności wyświetlania, oraz pomocnych w wielu innych czynnościach.

Zobacz film


Dodatkowe elementy wprowadzone w ARES Commander 2017


Dopasowanie właściwości obiektów do warstwy

Zmiana właściwości wybranych obiektów na ‘Jak Warstwa’

Nowe polecenie ‘SETBYLAYER’ usprawnia edycję obiektów poprzez dopasowanie ich wybranych właściwości jak np.: kolor, typ linii czy szerokość linii, do aktualnych ustawień warstw, na których zostały umieszczone.


Zmiana przestrzeni roboczej

Przenoszenie obiektów z przestrzeni modelu do przestrzeni arkusza i odwrotnie

Nowe polecenie ‘CHANGESPACE’ ułatwia przenoszenie zawartości projektu pomiędzy obszarem modelu oraz obszarami poszczególnych arkuszy. Przenoszone obiekty umieszczane są we właściwym miejscu oraz z wykorzystaniem skali przypisanej do wybranej rzutni w określonym arkuszu.


Już wkrótce w kolejnych aktualizacjach ‘Service Pack’:


ARES Kudo

The hub for your DWG files in the Cloud (Coming for SP1)

Użytkownicy posiadający aktywną subskrypcję na ARES Commander 2017 otrzymają w ramach pakietu aktualizacyjnego ‘Service Pack 1’ prawo do korzystania z programu ARES Kudo¹, pozwalającego na udostępnianie oraz oglądanie plików DWG za pośrednictwem chmury. Funkcje edycyjne potrzebne do tworzenia oraz modyfikacji rysunków DWG na platformie chmurowej będą wprowadzane w kolejnych pakietach aktualizacyjnych. ARES Kudo jest oferowany w ramach subskrypcji na program ARES Commander i jest jednym w elementów strategii Graebert o nazwie ‘Trinity of CAD’, dostarczającej użytkownikom dostęp do narzędzi CAD na wszystkich trzech platformach: stacjonarnej, mobilnej oraz chmurowej.

Zobacz film


¹ Oba programy - ARES Touch oraz ARES Kudo - są dostępne tylko w ramach aktywnej subskrypcji Graebert. Subskrypcja na pierwsze 12 miesięcy jest zawarta w cenie zakupu nowej licencji lub uaktualnienia posiadanej licencji. Przed wygaśnięciem subskrypcji zostanie przesłana informacja z zaproszeniem do jej odnowienia, dzięki czemu będzie można zachować prawo do otrzymywania cyklicznych aktualizacji, jak również możliwe będzie dalsze korzystanie z ARES Touch oraz ARES Kudo.


Nowe właściwości w poprzedniej wersji ARES® Commander 2016


ARES Touch na platformie Android® (wkrótce także na iOS®)

Nowe możliwości wersji na Android - ARES Touch na iOS: koniec Q2 2016

ARES Touch został uznany za najbardziej kompletny przenośny system CAD kierowany do użytkowników smartfonów i tabletów. Jest doskonałym towarzyszem w mobilnej pracy poza biurem, umożliwiającym rysowanie, wprowadzanie komentarzy oraz pełną edycję rysunków DWG. Bezpłatna¹ licencja ARES Touch przy zakupie ARES Commander!

Zobacz film


Szybkie wprowadzanie (Quick Input)

Dynamiczne informacje oraz okna wprowadzania danych

Wygodne prowadzanie współrzędnych, kątów i odległości, tuż obok kursora. Funkcja Quick Input wyświetla w dynamiczny sposób również informacje dotyczące długości, kątów oraz opcji i tekstów zapytań wykonywanych komend. Interakcja z ARES Commander nigdy nie była tak intuicyjna i szybka.

Zobacz film


Skalowalne opisy i komentarze (Annotation Scaling)

Inteligentne skalowanie komentarzy na arkuszach rysunku i wydruku

Skalowanie komentarzy pozwala na dopasowanie rozmiaru oraz skali wymiarów, tekstów, kreskowania i bloków, do skali każdej rzutni. Dzięki temu, opisy występujące we wszystkich rzutniach obszaru papieru mają ujednolicony sposób wyświetlania pod względem wielkości.

Zobacz film


Kreskowanie wg wzoru (Pattern Hatch)

Nowe wzory kreskowania na bazie obrazów i bloków - tylko dla Windows®²

Funkcja pozwalająca na tworzenie kreskowania w oparciu o wzory pobierane z plików graficznych i bloków. Opcje zaawansowane obejmują skalowanie, rozsuwanie i obracanie elementów budujących wzór kreskowania. Pattern Hatch jest jedną z nowych komend wchodzących w skład pakietu XtraTools™ wprowadzonego w ARES Commander 2016.

Zobacz film


Zakrzywiony tekst (Curved Text)

Umieszczanie tekstu wzdłuż lub wewnątrz łuków - tylko dla Windows®²

Wprowadzanie obiektów tekstowych dopasowanych do łuków. Możliwość wykorzystania dodatkowych opcji formatowania tekstu oraz określenia położenia wewnątrz lub na zewnątrz łuku. Komenda CurvedText jest elementem nowego menu oraz nowej zakładki XtraTools™.

Zobacz film


Zakładki z rysunkami (Drawing Tabs)

Łatwe przełączanie pomiędzy otwartymi rysunkami

Zakładki z rysunkami wyświetlane są w górnej części okna graficznego programu. Po umieszczeniu kursora na wybranej zakładce, wyświetlany jest podgląd rysunku oraz powiązanych z nim obszarów papieru. Dzięki temu można szybko przełączyć się do właściwego widoku.

Zobacz film


Import DGN (DGN Import)

Zamień pliki DGN na obiekty DWG edytowalne w ARES Commander

Import DGN pozwala na umieszczenie w aktualnym rysunku zawartości plików DGN (V7 lub V8) w postaci bloków. Format .dgn jest popularny zarówno wśród użytkowników MicroStation®, jak i innych systemów CAD. Funkcja zapewnia wyższy poziom współpracy z innymi profesjonalistami.

Zobacz film


Podręczny pasek narzędziowy (Head-up toolbar)

Opcje szybkiej edycji dostępne z kontekstowego paska narzędziowego

Ten nowy pasek narzędziowy pojawia się obok kursora, po wskazaniu obiektów. Zgromadzone skróty obejmują: dopasowanie widoku do wybranych obiektów, zmianę warstwy, stylu linii, grubości linii, wprowadzanie wymiaru, oraz tworzenie bloku na bazie selekcji.

Zobacz film


Menedżer stanu warstw (LayerState Manager)

Tworzy i zarządza różnymi konfiguracjami oraz stanami warstw

Nowy Menedżer stanu warstw pozwala na skonfigurowanie i zapisanie nazwanych scenariuszy warstw, pomiędzy którymi można się łatwo przełączać. Można na przykład ukryć wybrane warstwy, lub zmienić ich kolor, w celu zaprezentowania różnych aspektów tego samego projektu.

Zobacz film


Nowe metody selekcji

Szybka izolacja i ukrywanie obiektów - wyszukiwanie oraz selekcja elementów na bazie wspólnych właściwości

Funkcja Wybierz Pasujące ułatwia wyszukiwanie podobnych elementów. Komendy Izoluj Obiekty oraz Ukryj Obiekty umożliwiają pokazywanie lub ukrywanie fragmentów rysunku. Nowe opcje funkcji Izoluj Warstwy pozwalają na blokowanie oraz przygaszanie pozostałych warstw.

Zobacz film


Nowe narzędzia użytkowe do obsługi bloków

Nowe funkcje XtraTools™ do zarządzania blokami - tylko dla Windows®²

Komendy Zastąp Blok oraz Zastąp Blok Przez Odnośnik ułatwiają zamianę istniejących bloków na inne. Funkcja Pobierz Dane Bloku generuje raport pokazujący ile razy każdy blok został użyty w rysunku. Inne komendy pozwalają na import lub przedefiniowanie atrybutów bloku.

Zobacz film


Więcej komend XtraTools™

Praktyczne funkcje przyspieszające powtarzalną pracę – tylko dla Windows²

ARES Commander 2016 oferuje nową grupę komend zwiększających produktywność pracy. Poza omówionymi udoskonaleniami dotyczącymi kreskowania, zakrzywionego tekstu, czy narzędzi do obsługi bloków, nowy zestaw zawiera funkcje podziału linii, zamiany istniejącego prostego tekstu na wieloliniowy, tworzenie stylu linii na bazie obiektu oraz Lisp Explorer.


Przyciąganie linii wymiarowych (Dimension Location Snap)

Poprawa czytelności opisów i komentarzy wprowadzanych do rysunku

Opcja pozwalająca na określenie odległości pomiędzy kolejnymi liniami wymiarowymi lub łańcuchami wymiarowymi. Wymiary promienia i średnicy również umieszczane są w określonych odległościach kątowych od siebie. Dzięki temu rysunek jest bardziej przejrzysty i uporządkowany.


Udoskonalona obsługa obiektów OLE (tylko dla Windows)

Obsługa tabeli MS Excel oraz innych elementów Microsoft® Office

Komenda Wstaw Wybrane udostępnia link pozwalający na wykorzystanie funkcji MS Office do modyfikacji zawartości bezpośrednio w rysunku CAD przy pomocy komendy Otwórz OLE.


Uzupełnianie nazw komend

ARES Commander wyszukuje nazwy komend wprowadzanych z klawiatury

Po wprowadzeniu kilku pierwszych liter w linii komend, można poszukiwać właściwych nazw komend oraz zmiennych systemowych za pomocą klawisza tabulatora, pokazującego kolejne sugestie podpowiadane przez system.


Wieloliniowe atrybuty bloków (Multiline Block Attributes)

Tworzenie atrybutów bloków w postaci tekstu z paragrafami

Funkcje tworzenia i modyfikacji atrybutów bloków zostały znacząco rozbudowane w ARES Commander 2016. Do obsługi atrybutów bloków można obecnie korzystać z funkcjonalności tekstu wieloliniowego, wraz ze wszystkimi opcjami formatowania dostępnymi dla takiego rodzaju tekstu.


Ulepszona Paleta właściwości (Properties Palette)

Wygodne zwijanie i rozwijanie grup właściwości ułatwia przeglądanie

Paleta właściwości pomaga w szybszym przeglądaniu właściwości wybranych obiektów. Nowa funkcjonalność zmodyfikowanej palety pozwala na szybkie zwijanie i rozwijanie grup właściwości, co jest bardzo przydatne w przypadku elementów posiadających wiele właściwości, takich jak np wymiary.


Eksport WMF

Eksport bieżącego rysunku do pliku .wmf

Komenda Eksport WMF pozwala na eksport zawartości projektu do pliku zapisywanego w formacie .wmf. Format WMF (Windows MetaFile) zapewnia wysoki poziom wymiany informacji z programami innymi niż systemy CAD.


Obsługa Notatek obrazkowych

Ulepszona współpraca z ARES Touch

Notatka obrazkowa wprowadzona do rysunku za pomocą smartfona lub tabletu korzystającego z zainstalowanego ARES Touch, może być teraz wyświetlana w ARES Commander. Notatka obrazkowa pomaga opisywać oraz aktualizować projekty za pomocą zdjęć i powiązanych komentarzy.


¹ Z licencji ARES Touch oraz funkcjonalności LicenseToGo można korzystać w trakcie obowiązywania subskrypcji Graebert, czyli przez okres pierwszych 12 miesięcy od daty zakupu nowej licencji lub uaktualnienia ARES Commander. Po wygaśnięciu subskrypcji istnieje możliwość zakupu odnowienia, które przywraca prawo do otrzymywania uaktualnień, korzystania ze wsparcia technicznego za pośrednictwem email, jak również dalszego użytkowania ARES Touch oraz LicenseToGo.

² Nowy zestaw komend XtraTools jest obecnie dostępny tylko na platformie Windows, ponieważ został stworzony w środowisku COM API, które jest typowe tylko dla Windows. W początkowym okresie wszystkie komendy tego zestawu będą wyświetlane tylko w języku angielskim. Tłumaczenie na pozostałe języki obsługiwane przez ARES Commander pojawi się w kolejnych miesiącach i zostanie dostarczone w ramach pakietu Service Pack. Graebert pracuje również nad przygotowaniem tych narzędzi na platformy Mac® oraz Linux®.


Nowe właściwości w poprzedniej wersji ARES® Commander 2015


ARES Touch na platformę Android

ARES Touch: pełna funkcjonalność ARES Commander dostępna na tabletach Android (oraz smartfonach).

Pierwszy w pełni funkcjonalny program CAD działający na tabletach Android. Dwa rodzaje interfejsu użytkownika: dotykowy oraz intuicyjny znany użytkownikom ARES Commander. Synchronizacja plików za pomocą Dropbox, Dysku Google lub USB. Korzystanie z ARES Touch jest bezpłatne* przy zakupie ARES Commander!


Funkcjonalność 'LicenseToGo'

Nowe okno dialogowe aktywacji licencji pozwala w łatwy sposób wykorzystywać posiadaną licencję na innych komputerach.

Funkcja 'LicenseToGo' pozwala na wykorzystanie własnego klucza produktu do aktywacji licencji na dodatkowym komputerze, nawet jeśli jest wyposażony w inny system operacyjny (Windows, Mac OS X lub Linux). Wypożyczona licencja pozostaje aktywna przez okres do pięciu dni, potem może być odnowiona na tym samym komputerze, albo aktywowana na innym.


Funkcja 'Zaawansowane przycięcie'

Ucinanie lub dociąganie obiektów szybsze niż w jakimkolwiek innym programie CAD.

Możliwość jednoczesnego ucinania lub dociągania wielu obiektów poprzez zakreślanie wskaźnikiem myszy. Niepotrzebne fragmenty obiektów usuwane są na bieżąco w trakcie kreślenia przez nie ścieżki za pomocą myszy. Po wciśnięciu klawisza 'Shift' ta sama funkcja przechodzi w tryb dociągania obiektów.

Zobacz film


Funkcja 'Szybka modyfikacja'

Znacznie szybsze rysowanie i edycja poprzez połączenie najczęściej wykorzystywanych komend.

Połączenie wielu funkcji edycyjnych w jednej komendzie. Na tym samym zbiorze wybranych obiektów można przeprowadzić wiele modyfikacji - Przenieś, Kopiuj, Obróć, Skala - bez opuszczania aktywnej komendy.

Zobacz film


Więzy w przestrzeni 2D

Dodanie inteligencji do rysunku i uchwycenie koncepcji projektowych ułatwia późniejszą modyfikację.

Nowy zestaw narzędzi oparty na module CDS firmy Dassault Systèmes Spatial służy do określania powiązań pomiędzy obiektami. Zależności mogą mieć charakter geometryczny (równoległość, prostopadłość, styczność itp) lub wymiarowy (równe długości, proporcje, funkcje...). Kiedy jeden z elementów jest poddany modyfikacji, pozostałe dopasowują się do niego z zachowaniem istniejących powiązań.

Zobacz film


Edycja bloków dynamicznych

Bloki dynamiczne to rodzaj inteligentnych bloków, które można modyfikować za pomocą uchwytów lub parametrów.

ARES umożliwia edycję bloków dynamicznych umieszczonych wewnątrz rysunku DWG przez inny program CAD, taki jak np AutoCAD. Bloki mogą być interaktywnie modyfikowane za pomocą uchwytów, lub parametrów, definiujących ich inteligentne zachowanie. Tworzenie nowych bloków dynamicznych nie jest jeszcze możliwe, ale można ponownie wstawiać bloki istniejące wewnątrz rysunku.

Zobacz film


Kontekstowa paleta edycji wymiarów

Przy wskazaniu istniejącego wymiaru, lub wprowadzaniu nowego, pojawia się przycisk kontekstowy aktywujący pływającą paletę.

Edycja wymiarów nigdy wcześniej nie była tak szybka i łatwa jak teraz w ARES Commander 2015! Nowa paleta kontekstowa pomaga przy dokonywaniu zmian bezpośrednio w rysunku: formatowanie, style, tolerancje, przedrostki, końcówki oraz wiele innych. Wprowadzone modyfikacje mogą być zapisane oraz ponownie wykorzystane.

Zobacz film


Ulepszona edycja tabel

Szybka edycja tabel bezpośrednio wewnątrz rysunku za pomocą kontekstowego paska narzędziowego.

Wystarczy kliknąć na wybraną komórkę tabeli aby pojawił się pasek narzędziowy ze wszystkimi opcjami wstawiania, zmiany wielkości, łączenia, oraz usuwania komórek, wierszy i kolumn.

Zobacz film


Edycja tekstu bezpośrednio w rysunku

Po wskazaniu wieloliniowego tekstu (notatki) pojawia się pływające okno dialogowe do edycji tekstu.

Komenda 'Notatka' (MTEXT w AutoCAD) została udoskonalona przez wprowadzenie nowego kontekstowego okna dialogowego do obsługi zaawansowanego formatowania, działającego na zasadzie edytora tekstu Word umieszczonego w rysunku .dwg. Wśród nowych opcji znajdują się możliwości wprowadzania w tekście ułamków i oznaczeń tolerancji.

Zobacz film


Więcej dodatkowych narzędzi...

Za pomocą 'Odrzuć duplikaty' oraz 'Rozbij blok X' naprawisz swoje rysunki.

Funkcja 'Odrzuć duplikaty' usuwa podwójne obiekty, zaawansowane ustawienia komendy pozwalają na określenie elementów, które mają być ignorowane (podobnie jak OVERKILL w AutoCAD). 'Rozbij blok X' rozbija bloki i tabele, zamieniając zawarte w nich atrybuty na tekst (podobnie jak BURST w AutoCAD).

Zobacz film


Dopasowanie wstążek i interfejsu

Modyfikacja interfejsu użytkownika pomaga podnieść produktywność.

Grupowanie komend w zakładkach i panelach wstążek pozwala na optymalizację interfejscu użytkownika. Można także tworzyć własne przestrzenie robocze, poza domyślnymi układami 2D i 3D dostarczonymi przez producenta. W każdej chwili można przełączyć się na klasyczny układ przestrzeni roboczej oparty na menu oraz paskach narzędzi.

Zobacz film


* Licencja ARES Touch oraz funkcjonalność 'LicenseToGo' są dostępne tylko w okresie obowiązywania subskrypcji Graebert. Subskrypcja na okres 12 miesięcy towarzyszy zakupowi każdej nowej licencji lub uaktualnienia ARES Commander. Pod koniec okresu obowiązywania subkrypcji każdy użytkownik otrzyma zaproszonie do jej odnowienia. Dzięki temu będzie można nadal koszystać ze wsparcia technicznego za pośrednictwem e-mail, z licenji ARES Touch oraz funkcjonalności 'LicenseToGo'.


Nowe właściwości w poprzedniej wersji ARES® Commander Edition 2014


Nowoczesny wygląd i interfejs

Nowy interfejs oparty na wstążkach zapewnia intuicyjną komunikację z programem, choć tradycyjne środowisko pracy jest nadal dostępne.

ARES Commander Edition 2014 został elastycznie dopasowany do preferencji użytkownika, dzięki czemu w każdej chwili można dokonać szybkiego przełączenia pomiędzy dwoma rodzajami interfejsu – nowoczesnymi wstążkami lub klasycznym menu.


Paleta ‘Zasoby projektu’

Nowa paleta w znaczący sposób ułatwia wymianę zawartości pomiędzy różnymi plikami projektowymi.

Wygodne przeglądanie zawartości dysku komputera lub lokalizacji sieciowych w poszukiwaniu przydatnych elementów do wykorzystania w bieżącym rysunku, takich jak: bloki, rysunki odniesienia, pliki graficzne, warstwy, style wymiarów, tabel, tekstu oraz arkusze wydruku.


Standardy rysunku (pliki .dws)

Funkcjonalność ułatwiająca weryfikację zgodności tworzonego rysunku z przyjętymi normami branżowymi lub własnymi standardami stosowanymi przez firmę czy użytkownika.

Ustawienia obejmują system warstw, styl linii, styl tekstu oraz wymiarowania. Funkcja nie tylko identyfikuje ewentualne błędy ale również pomaga w ich rozwiązaniu i uzyskaniu wymaganej zgodności.


Nowoczesny wygląd również na platformie MAC

Narzędzia dialogowe do formatowania strony i arkuszy wydruku w standardzie MAC.

Wykorzystanie elementów interfejsu pływającego, w połączeniu z brakiem ‘wstążek’, czyni ARES Commander Edition 2014 nie tylko najbardziej kompletnym programem CAD DWG na platformę Mac OS X, ale również wyglądającym i działającym jak typowa aplikacja Mac. Nowa wersja posiada zmodernizowane funkcje dialogowe do konfiguracji strony oraz obszaru wydruku, w pełni dopasowane do standardu Mac.


Szybkie grupowanie obiektów

Tylko dwa kliknięcia potrzebne do zgrupowania obiektów – jedna z funkcji menu kontekstowego dostępnego pod prawym klawiszem myszy.

Grupowanie jest wygodnym w użyciu sposobem łączenia obiektów wewnątrz rysunku, bez konieczności tworzenia bloku. Po wskazaniu jednego z elementów wchodzących w skład grupy można manipulować całą grupą. Każdy obiekt może być przypisany do kilku różnych grup – po jego wybraniu można np. przesunąć zawartość wszystkich grup, do których należy.


Transparentność warstw i obiektów

Możliwość określania stopnia transparentności obiektów ułatwia wyświetlanie elementów i upraszcza poruszanie wewnątrz złożonych rysunków.

Praca z rysunkiem zawierającym dużą ilość warstw wypełnionych obiektami jest często mocno uciążliwa, szczególnie w przypadku gdy projekt wymaga dodania własnych warstw a rysunek zawiera już system stworzony przez innych użytkowników. Nowa funkcja pozwala na określenie stopnia transparentności wybranych warstw lub obiektów (np. kreskowania), daje również możliwość przygaszonego wyświetlania warstw zablokowanych.


Narzędzie do podglądu warstw

Nowa komenda ‘Podgląd warstw’ pozwala na szybkie sprawdzenie zawartości wskazanych warstw.

W przypadku rysunków z rozbudowanym systemem warstw, szczegółowe sprawdzenie ich zawartości przez włączanie i wyłączanie każdej warstwy jest dość czasochłonne. Nowa funkcja podglądu natychmiast pokazuje zawartość wybranych warstw a przy wyjściu z okna podglądu można dopasować parametry widoczności warstw do aktualnego wyboru lub przywrócić stan sprzed poglądu.


Grupowanie i filtrowanie warstw

Udoskonalone funkcje ‘Menedżera warstw’.

Sprawne i intuicyjne zarządzanie warstwami wykorzystujące grupowanie oraz usystematyzowane filtrowanie. w ramach utworzonych grup można definiować widoczność warstw oraz zmieniać ich stan (np. zablokowana/odblokowana). Każda warstwa może być przypisana do kilku grup, szybka zmiana przypisania do grupy jest dostępna za pomocą metody ‘przeciągnij i upuść’.


Kompletna edycja linii warstwowych

Udoskonalona komenda ‘Edycja linii wzbogaconych’ umożliwia sprawną modyfikację linii warstwowych.

Funkcjonalność pozwala na rysowanie i edycję inteligentnych obiektów złożonych z wielu linii, narysowanych wg stylu utworzonego przez użytkownika. Nowa wersja programu oferuje rozszerzony zakres edycji obejmujący między innymi różnorodne połączenia i przecięcia obiektów, jak również ich zamykanie oraz otwieranie.

Pobierz 30-dniową wersję testową ARES Commander lub zamów już dzisiaj swoją licencję


Już od

185€